Η ύπαρξη παραθύρου κατά τον τεχνικό έλεγχο

Κυρ, 23/01/2022 - 12:14
van με παράθυρα

Με εγκύκλιό του προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τα ΚΤΕΟ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ενημερώνει για μια τροποποίηση σε προγενέστερη εγκύκλιο σχετικά με τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εκ κατασκευής ύπαρξη οπίσθιων πλευρικών παραθύρων.

Έτσι, αντικαταστάθηκε η παράγραφος «Προκειμένου να ... του οχήματος» ως εξής: «Σε περίπτωση αμφιβολιών κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος σχετικά με την εκ κατασκευής ύπαρξη παραθύρου, ζητείται σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος».

Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε την προγενέστερη εγκύκλιο, η οποία, κατά τα άλλα, παραμένει σε ισχύ: Από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 14195/989/2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 υπουργική απόφαση «Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων», έπαψε να υφίσταται η απαίτηση της αφαίρεσης των κρυστάλλων των οπίσθιων πλευρικών παραθύρων και η πλήρης κάλυψη των δημιουργούμενων ανοιγμάτων με τεμάχια λαμαρίνας, τα οποία έπρεπε να οξυγονοκολληθούν ή ηλεκτροσυγκολληθούν στο αμάξωμα, που ίσχυε για τη διασκευή επιβατικού οχήματος σε κλειστό φορτηγό.

Σημειώνεται ότι κάποια από τα αυτοκίνητα είχαν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της προαναφερθείσας απόφασης με την τοποθέτηση “καλυμμάτων”, δεδομένου ότι υπήρξε εκ του εργοστασίου κατασκευής τέτοια πρόβλεψη.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον η ανωτέρω αναφερόμενη απαίτηση για την ταξινόμηση κλειστών φορτηγών οχημάτων, όσα οχήματα ταξινομήθηκαν μέχρι την έκδοση της ΣΤ/20270/1993 σχετικής απόφασης και φέρουν τα σχετικά καλύμματα μπορούν να προχωρήσουν στην αφαίρεσή τους.

Προκειμένου να αποδεικνύεται σε πιθανό έλεγχο η εκ κατασκευής ύπαρξη παραθύρου, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο όχημα σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος.