Συνταξιούχοι Οδηγοί: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνω των 60 ετών

Δευ, 27/12/2021 - 13:39

Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται (υπό τους όρους απασχόλησης συνταξιούχων) και δεν απαιτείται η κατάθεση του διπλώματος όπως δεν απαιτείται και για τους ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων η κατάθεση της άδειας οδήγησης στον ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης εξακολουθούν να τηρούνται τα ανώτερα όρια ηλικίας καθώς και η χρονική διάρκεια των ΠΕΙ

Συνέχιση οδήγησης με κατάθεση σύμβασης πρόσληψης ως οδηγού. 

Ωστόσο οι άνω των 60 ετών υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.  4850/2021, ότι δηλαδή η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη και ότι η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη. 

Τα παραπάνω διευκρινίζονται με εγκύκλιο του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλου στην οποία η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη.

2. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.

3. Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για επιβολή περιορισμού ως προς την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελματία οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του.

Οι ασφαλισμένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ως προς τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων για την ανανέωση των αδειών οδήγησης του παρόντος ισχύουν τα άρθρα 5 και 7, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

«Το παρόν ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα».

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα όρια ηλικίας που αναφέρθηκαν (67 ή 65) «δεν  αφορούν και δεν επηρεάζουν το πλαίσιο χορήγησης και ανανέωσης των κατηγοριών αδειών οδήγησης C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, καθώς και του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).»

Δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα, καθίσταται σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι-αιτούμενοι για χορήγηση ή ανανέωση Π.Ε.Ι. και ιδιαιτέρως αυτοί που υπερβαίνουν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια σκόπιμο είναι να τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν και δεσμεύονται για την εφαρμογή ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του του άρθρου 41 του ν. 4850/2021.

Ως εκ τούτου οι άνω των 60 ετών υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν και ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4850/2021.