Τροχοί & TIR

Διαδικασίες έγκρισης τύπου οχημάτων μετά το Brexit

Οι κατασκευαστές, εφόσον είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, πρέπει να διορίζουν αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της αρχής έγκρισης τύπου του κράτου
Τετάρτη 11/09/2019 - 15:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι κατασκευαστές, εφόσον είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, πρέπει να διορίζουν αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της αρχής έγκρισης τύπου του κράτους μέλους.

Οι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπρόσωποι κατασκευαστών δε θα θεωρούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης, ότι είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης και επομένως συνιστάται στους κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι διορισμένοι αντιπρόσωποί τους θα είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ-27.

Για τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι δυνατή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία, μόνον εφόσον συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή και βεβαιώνει ότι τα οχήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την έγκριση τύπου της ΕΕ, που έχει χορηγηθεί από αρχή κράτους μέλους. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανονιστικές πράξεις θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τούτο σημαίνει ότι, από την εν λόγω ημερομηνία, η εγκριτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσει να αποτελεί εγκριτική αρχή της ΕΕ δυνάμει των κανονισμών. Συνεπώς, από την ημερομηνία αποχώρησης ένας κατασκευαστής δε θα μπορεί να διαθέτει στην αγορά της Ένωσης οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο αναφέρεται σε έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί από την εγκρίνουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ήταν προηγουμένως αρμόδια βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα παραπάνω αναφέρονται μεταξύ άλλων σε εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Brexit»)– Επιπτώσεις στις διαδικασίες έγκρισης τύπου οχημάτων».

Σχετική είναι και η προγενέστερη αναλυτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

PreviousNext