Εποπτεία πρατηρίων

Πέμ, 03/10/2019 - 09:00

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και οργάνωσης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και εξ αποστάσεως ελέγχου των νομίμως λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, το Τμήμα Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (∆36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητά από τους υπευθύνους των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG) να ενημερώσουν το υπουργείο μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2019 µε αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (dee@yme.gov.gr), εάν έχουν προβεί:

  1. στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG) ή,

  2. στην τροποποίηση/µετατροπή αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων σε άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1, του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει.

Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των πρατηρίων να αποστείλουν στο υπουργείο τον συνολικό αριθμό των ανωτέρω αναφερθέντων αδειών λειτουργίας και τους Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησής τους (Α.Δ.Α.) ή, ελλείψει αυτών, τους αριθμούς πρωτοκόλλου τους.