Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019, εκτός εάν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο.

Αυτό επισημαίνει το υπ. Μεταφορών, καθώς εφαρμόζεται ήδη ο σχετικός κανονισμός (ΕΕ) 165/2014.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών κατά την ταξινόμηση ελέγχουν ότι το όχημα που εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες φέρει ευφυή ταχογράφο, που είναι ενεργοποιημένος και βαθμονομημένος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου προς τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών, ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο καταχωρείται από την υπηρεσία μεταφορών στο online μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στην στήλη των παρατηρήσεων, με τον κωδικό 177 «ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ».

Υπενθυμίζουμε, ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου τα οχήματα που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα, αλλά προηγουμένως πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τις υ.α. αριθμ. Φ450/23759/1220/2016 (Β’1740) και Φ450/23935/860/2017 (Β’ 2732) εξαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες οχημάτων από τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, που περιέχουν τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Δεν εξαιρέθηκαν, όμως, αυτές οι κατηγορίες οχημάτων από την υποχρέωση τοποθέτησης και χρήσης της ταχογράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό 165/2014.

Εξαιρέσεις

Οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης και χρησιμοποίησης ταχογράφου

α) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 100 km από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού

β) οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα

γ) οχήματα που ανήκουν ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από τις ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, την πυροσβεστική υπηρεσία και τα σώματα ασφαλείας, όταν η μεταφορά πραγματοποιείται ως συνέπεια της αποστολής των ανωτέρω και τελεί υπό τον έλεγχό τους

δ) οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη εμπορικές μεταφορές για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·

ε) ειδικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς

στ) ειδικά οχήματα παροχής οδικής βοήθειας τα οποία επιχειρούν σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από τη βάση τους

ζ) οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης, και νέα οχήματα ή οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές και δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία

η) οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων

θ) επαγγελματικά οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορούν και τα οποία χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.