Φορτηγά ΙΧ «κλειστού χώρου»

Παρ, 24/05/2019 - 14:45
Νόμιμη είναι η κυκλοφορία φορτηγών Ι.Χ. χωρίς την κανονική άδεια και τις κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας αλλά με «άδεια κλειστού χώρου». Επιτρέπεται, δηλαδή, η κυκλοφορία τους εντός λατομείων, μεταλλείων, εργοταξίων κ.λ.π.

Τι είναι τα φορτηγά «κλειστού χώρου», γιατί κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες και ποιοι ευνοούνται από αυτά.

Σήμερα είναι νόμιμη η κυκλοφορία φορτηγών Ι.Χ. χωρίς την κανονική άδεια και τις κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας αλλά με «άδεια κλειστού χώρου». Πρόκειται για νόμιμη κυκλοφορία φορτηγών εντός λατομείων, μεταλλείων εργοταξίων κ.λ.π., καθώς σύμφωνα με την αριθ. Α-68430/4776/2000, «επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός κλειστών χώρων (ιδιωτικών) επιχειρήσεων (μεταλλείων, λατομείων), αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα οποία είναι στην κυριότητα ή έχουν αποκτηθεί κατά κατοχή και χρήση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή (χρηματοδοτική μίσθωση), από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν, δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως προβλεπομένη από κείμενες διατάξεις, το ανήκον σ’ αυτά μεταφορικό έργο, εντός κλειστών χώρων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εντός κλειστών χώρων εφοδιάζονται με ειδική άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ «κλειστού χώρου» απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, ότι το φορτηγό θα κυκλοφορεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, τα τεχνικά του στοιχεία, και επίσης, καταβάλλονται και τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης. Για την κυκλοφορία των εν λόγω φορτηγών εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης δεν χορηγούνται κρατικές πινακίδες αναγνωρίσεως, αλλά επί της χορηγουμένης από κάθε Υπηρεσία Μεταφορών, άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται ο αύξων αριθμός χορηγήσεως αυτής, ο οποίος θεωρείται και αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (π.χ. 1, 2, 3).

Γίνεται αντιληπτό, ότι από το μέτρο αυτό, ευνοούνται οι κατασκευαστές μεγάλων έργων, οι παραχωρησιούχοι, οι εκμεταλλευτές λατομείων κ.α.