Φορτιστές ηλεκτρικών στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Δευ, 11/10/2021 - 16:42

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραχώρηση των υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των τεσσάρων ιδιόκτητων φορτιστών ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών οχημάτων (σταθμών φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων), για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους με δυνατότητα επέκτασης κατά ένα ακόμη έτος.

Οι σταθμοί φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων είναι κανονικής ισχύος, της σειράς “Efacec Public Charger” με δύο εξόδους για φόρτιση τύπου 3, ισχύος 22kw εκάστη και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης, υπολογίζεται σε ποσό ετησίως 12.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ο συνολικός εκτιμώμενος κύκλος εργασιών του παραχωρησιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης αυτής, υπολογίζεται σε 24.000.00€, πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι συνολικά ποσό 27.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα εν λόγω σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής της ΟΛΗΓ Α.Ε., το κόστος της οποίας ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει σ’ αυτήν, στην τιμή μονάδας της Μέσης Τάσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης, ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις εργασίες και τις δαπάνες σύνδεσης (εκτός της καλωδίωσης έως τον κάθε φορτιστή) και τα κάθε είδους έξοδα κι εργασίες για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Σταθμών Φόρτισης, καθώς και τις εργασίες και τις δαπάνες τοποθέτησης, εγκατάστασης, συντήρησης των Σταθμών Φόρτισης και αντικαταστάσεώς τους, οποτεδήποτε τα μέρη κρίνουν αυτό σκόπιμο.