Κάθε όχημα που πρόκειται να μετατραπεί σε υγραεριοκίνητο θα πρέπει πρώτα να διαθέτει βεβαιώσεις τόσο από την εκάστοτε αυτοκινητοβιομηχανία όσο και από την εταιρεία κατασκευής συστημάτων LPG, όπου θα αναφέρεται πως είναι συμβατό με την εν λόγω μετατροπή.

Επιπλέον, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο (CNG), τόσο αυτά που φέρουν εργοστασιακό σύστημα όσο και αυτά στα οποία τοποθετείται κιτ μετατροπής, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου ειδικού εξοπλισμού.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπ. Μεταφορών, με αφορμή προβλήματα που ανέκυψαν με οχήματα που κινούνται με αέρια καύσιμα (CNG και LPG).

Υγραέριο (LPG)

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι στις Βεβαιώσεις που συνοδεύουν τα εξαρτήματα υγραερίου και κατατίθενται στα ΚΤΕΟ κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλώνονται απαρέγκλιτα τα κάτωθι στοιχεία:

 1. Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής υγραερίου, πρέπει να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διασκευή του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμοποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επιπλέον, χρειάζεται να υπάρχει η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου και της εγκατάστασής της και οι τύποι της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στον εκάστοτε τύπο οχήματος. Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας «λ»).

 2. Στις Βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ή/και του υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα) στη χώρα μας, θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος (αριθμός έγκρισης τύπου και αριθμός σειράς παραγωγής) είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά την ταξινόμησή του.

Επισημαίνεται ότι ο ορισμός του οχήματος γίνεται με την αναφορά επί της Βεβαιώσεως των κάτωθι χαρακτηριστικών του, όπως αυτά δίνονται στα αντίστοιχα πεδία (D.1…V9) της άδειας κυκλοφορίας:

 • Μάρκα (D.1)

 • Τύπος (D.2)

 • Εμπορική ονομασία (D.3)

 • Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (E)

 • Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα (P.5) και

 • Περιβαλλοντική οδηγία (V9)

Τονίζεται, πως ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του υπουργείου σχετικό κατάλογο».

Φυσικό αέριο (CNG)

Με αφορμή ερωτήματα ΚΤΕΟ σχετικά με την εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων, περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε αυτοκίνητα οχήματα δυο καυσίμων και διπλού καυσίμου αντίστοιχα, σημειώνεται ότι απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το σύνολο των οχημάτων, τόσο αυτών που το διαθέτουν εκ κατασκευής όσο και αυτών που το αποκτούν κατά τη μετατροπή τους.

Κατόπιν ερωτημάτων από τους εγκαταστάτες μηχανικούς των συστημάτων αερίων καυσίμων και από ΚΤΕΟ, σχετικών με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των σχετικών του θέματος υπουργικών αποφάσεων, ξεκαθαρίζεται ότι:

 1. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που εκδίδονται από εγκαταστάτες μηχανικούς συστημάτων αερίων καυσίμων που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα της ψηφιακής υπογραφής, δύνανται αφού πρώτα υπογραφούν ψηφιακά αποκλειστικά από αυτούς, να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ΚΤΕΟ που πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος της εγκατάστασης της αεριοκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση το ΚΤΕΟ μετά από επιτυχή έλεγχο της εγκατάστασης και προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας λόγω εγκατάστασης αεριοκίνησης, αποστέλλει την ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση αποκλειστικά και μόνο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 2. Βάσει των προαναφερομένων είναι δυνατή και η αποστολή από το ΚΤΕΟ και μόνο με email στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ψηφιακά υπογεγραμμένου από υπεύθυνο του ΚΤΕΟ, του Πρακτικού Έγκρισης της διασκευής εγκατάστασης της αεριοκίνησης.

 3. Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτά από τα ΚΤΕΟ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών φωτοαντίγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένων Υπευθύνων Δηλώσεων ή Πρακτικών Έγκρισης Διασκευής.

Σημειώνεται πως τα ανωτέρω αποτελούν ενναλακτική διαδικασία, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στις σχετικές του θέματος υπουργικές αποφάσεις. Επιπλέον, καλούνται οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας όπως δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στα ΚΤΕΟ αρμοδιότητάς τους, καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) και στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.