Οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS), εκτός και αν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες  οχημάτων που εξαιρούνται.

Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρτας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία. Οι κάρτες ψηφιακού ταχογράφου που διαθέτουν ήδη οι οδηγοί, οι επιχειρήσεις και οι αρχές ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συσκευές ευφυούς ταχογράφου και αντίστροφα. Δεν ισχύει το ίδιο για τις κάρτες συνεργείου: οι κάρτες συνεργείου ευφυούς ταχογράφου είναι συμβατές με συσκευή ψηφιακού αλλά οι υφιστάμενες κάρτες συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου δεν χρησιμοποιούνται στον ευφυή.

Η προμήθεια καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019. Έως τότε, δεν είναι δυνατή η χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου από το Υπουργείο σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και συνεργεία.

Όσον αφορά τη χρήση του ψηφιακού ταχογράφου από οδηγούς και επιχειρήσεις και τους οδικούς ελέγχους που γίνονται επί ελληνικού εδάφους, παρέχονται οι εξής οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού:

Οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο, αλλά

  • δεν διαθέτει κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ή η κάρτα που διέθετε έχει λήξει, χαθεί, κλαπεί, είναι ελαττωματική ή έχει υποστεί βλάβη/φθορά και

  • έχει υποβάλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών αίτηση για πρώτη έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και

  • η αίτησή του δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα για τους ανωτέρω λόγους,

όταν οδηγεί όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο θα πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014 και συγκεκριμένα:

(α) στην αρχή του ταξιδιού του, εκτυπώνει τα στοιχεία του οχήματος που οδηγεί και καταγράφει στο εν λόγω τυπωμένο αντίγραφο:

i) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του,

ii) τις περιόδους άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και διαλείμματος/ανάπαυσης,

(β) στο τέλος του ταξιδιού του, εκτυπώνει τις πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που καταγράφηκαν από τον ταχογράφο, καταγράφει τυχόν περιόδους εκτέλεσης άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης μετά την εκτύπωση της έναρξης του ταξιδιού, εφόσον δεν έχουν καταγραφεί από τον ταχογράφο, και σημειώνει στο εν λόγω έγγραφο λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του οδηγού.

Ο οδηγός πρέπει να φέρει επί του οχήματος και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου:

  • τις ανωτέρω χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 28 ημέρες,

  • τη βεβαίωση της περιφερειακής υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για πρώτη χορήγηση/ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας που έχει υποβάλει

  • την κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που διέθετε και έχει λήξει, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης.

diagramcharts_0.jpg