Αλλάζει η εικόνα των Οδικών Μεταφορών με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του νόμου 4472/17 (βλέπε προηγούμενο τεύχος του Τ.Τ.) καθώς μια σειρά ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ από το 2010 με το νόμο 3887/10 παύουν να ισχύουν ή τροποποιούνται με αρνητικές επιπτώσεις για τους «παλιούς» αυτοκινητιστές ΦΔΧ, όχι όμως και για το σύνολο των ασχολούμενων με τις εμπορευματικές μεταφορές.

Στην ουσία, οι πρόσφατες τροποποιήσεις ήρθαν να καταργήσουν ορισμένες αποκλίσεις από την κοινοτική νομοθεσία, τον κανονισμό 1071/09, που αποτελεί το βασικό νομοθέτημα για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο νόμος 3887/10 έλαβε υπόψη του τον αρχικό κανονισμό της Ε.Ε. τον 26 του 1996 και όχι τον 1071 του 2009. Αλλά και μετά την ψήφιση του 3887/10, το υπ. Μεταφορών προχώρησε σε ορισμένες αποφάσεις ή διατήρησε προηγούμενες αποφάσεις που δεν συμφωνούσαν με τον κοινοτικό κανονισμό, όπως η διατήρηση του περιορισμού στον αριθμό των ρυμουλκουμένων, ο διαχωρισμός των μεταφορέων σε παλαιούς και νέους, η άσκηση του επαγγέλματος από άτομα χωρίς άδεια μεταφορέα κ.α.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που επήλθαν τώρα στον τομέα των μισθώσεων των φορτηγών αυτοκινήτων, στην απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας κ.α.

Αναλυτικότερα

Το υπ. Μεταφορών προχώρησε στην έκδοση της αναμενόμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας με την οποία αναλύονται και διευκρινίζονται οι νέες ρυθμίσεις που τέθηκαν ήδη σε εφαρμογή.

Συγκεκριμένα:

1. Με την παρ. 3 του άρθρου 104 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 και παρέχεται σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής τους, δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία απεριόριστου αριθμού ρυµουλκούµενων/ ηµι-ρυµουλκούµενων.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 104 τροποποιείται η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3887/10 και καταργείται η δυνατότητα μίσθωσης Φ∆Χ αυτοκινήτου από οδηγό. Η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα µε όχηµα είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)1071/09 µόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται, προκειμένου για μίσθωση ΦΙΧ, η προϋπόθεση της διενέργειας ίδιου μεταφορικού έργου από µισθωτή και εκμισθωτή µε την προϋπόθεση το φορτηγό να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του µισθωτή. Με την τροποποίηση, η προσαρμογή της εθνικής νοµοθεσίας είναι σύμφωνη µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/1/ΕΚ. Η μισθώτρια επιχείρηση πρέπει να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ στο όνοµά της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 4 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν την κατάρτιση συµφωνητικού που περιέχει τα στοιχεία εκµισθωτή/ µισθωτή, οδηγού /οδηγών, τα στοιχεία του οχήµατος και τη διάρκεια της σύµβασης.

Επίσης, απαιτείται γνωστοποίηση του συµφωνητικού στις φορολογικές αρχές και στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός 5 µερών από την υπογραφή του.

Η Υπηρεσία Μεταφορών ελέγχει αυθηµερόν, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο όνοµα του µισθωτή περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ. Επιπλέον, αναγράφει επί του µισθωτηρίου το µεταφερόµενο είδος για την εξυπηρέτηση του επαγγέλµατος του µισθωτή. Το µισθωτήριο ή επικυρωµένο απόσπασµα αυτού αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς. Εφόσον ο οδηγός δεν είναι ο µισθωτής, απαιτείται επιπλέον ως συνοδευτικό κατά τη µεταφορά, έγγραφο που αποδεικνύει τη σχέση εργασίας του οδηγού µε τη µισθώτρια επιχείρηση.

Σηµειώνεται ότι, ήδη µε τον ν.4093/12 (Α΄222) είχαν επέλθει οι εξής αλλαγές σχετικά µε τη µίσθωση φορτηγών από µη µεταφορικές επιχειρήσεις: α) ∆υνατότητα µίσθωσης Φ∆Χ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος, β) δυνατότητα µίσθωσης ΦΙΧ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος.

4. Με την παρ. 7 επέρχονται τροποποιήσεις αναφορικά µε τον τρόπο απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων. Για την απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας εφαρµόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχηµα πέραν του ενός, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕK)1071/09.

Αναφορικά µε τον τρόπο απόδειξης, υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνοµα της µεταφορικής επιχείρησης ή εγγυητική επιστολή. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο θέσης σε κυκλοφορία του νέου Φ∆Χ, δηλαδή από το αν γίνεται µε µεταβίβαση ή µε αρχική χορήγηση. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της το φορτηγό, όπως στην περίπτωση της µίσθωσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορτηγού ή της αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή.

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφοροποίηση µεταξύ παλαιών και νέων μεταφορέων για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας έχει πλέον καταργηθεί (παρ. 1 του άρθρου 104) καθώς και οι σχετικές υ.α. με τις οποίες καθορίζονταν η οικονομική επιφάνεια με βάση το κριτήριο αυτό (παρ. 6 του άρθρου 104). Καθώς η απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι προαπαιτούμενο της θέσης σε κυκλοφορία ΦΔΧ ή της χρήσης ΦΔΧ (π.χ. με μίσθωση) και προκειμένου η βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου να είναι αρκούντως πρόσφατη, η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας γίνεται ως εξής:

Α) Περίπτωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς να προσδιορίζεται κατά την αίτηση έκδοσης της άδειας αν θα τεθούν σε κυκλοφορία φορτηγά ιδιόκτητα ή φορτηγά στα οποία ο κάτοχος δεν έχει την κυριότητα: Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ή βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου. Η βεβαίωση υποβάλλεται εκ νέου κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ ή κατά την υποβολή του μισθωτηρίου του φορτηγού. Σε περίπτωση χρήσης ως ΦΔΧ μη ιδιόκτητου φορτηγού, υποβάλλεται αντί της βεβαίωσης τραπεζικού υπολοίπου εγγυητική επιστολή.

Β) Περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία νέου ιδιόκτητου ΦΔΧ από μεταφορέα που διαθέτει ήδη άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ: Υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου ή εγγυητική επιστολή.

Γ) Περίπτωση μίσθωσης φορτηγού από μεταφορέα που διαθέτει ήδη άδεια άσκησης επαγγέλματος και άλλα ΦΔΧ ή θέση σε κυκλοφορία από τον μεταφορέα ΦΔΧ με χρηματοδοτική μίσθωση ή με παρακράτηση κυριότητας: Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή του μισθωτηρίου στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας ή κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στις λοιπές περιπτώσεις.

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ΦΔΧ της επιχείρησης για τα οποία η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό. Μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν αποδείξει την οικονομική επιφάνεια με εγγυητική επιστολή, αλλά δεν υποχρεούνται πλέον στον συγκεκριμένο τρόπο απόδειξης, είναι δυνατό να αντικαταστήσουν αυτή με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου. Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια στην περίπτωση αυτή ελέγχεται εκ νέου για το σύνολο των φορτηγών της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4472/2017. Τέλος, με την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4472/2017 καταργείται η απαγόρευση διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων.