Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10, δηλαδή πριν τις 30/09/2010.

Η μεταβίβαση αφορά την πώλησή τους προς όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού 1071/2009.

Η κατάργηση του φόρου προβλέπεται από τον καινούργιο νόμο 4512/2018 «ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής» (ΦΕΚ 5/Α/2018)

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 3887 επιβάλλετο φόρος 2% για τις παραπάνω μεταβιβάσεις.