Τροχοί & TIR

Πρατήρια καυσίμων για ιδιόκτητους στόλους

Αν μια μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατη
Κυριακή 13/05/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Αν μια μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξαμενών υπερβαίνει τα επτά (7) κυβικά μέτρα εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882) και σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η λειτουργία μετά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 70 του νόμου 4530/18 («ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών»).

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882).

Σημειώνεται, ότι με την παραπάνω υπ. απόφαση του περασμένου Μαΐου, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με το κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου). Ενδιαφέρον στοιχείο η παράγραφος του άρθρου σύμφωνα με την οποία, «με τα ίδια καύσιμα, μπορούν πέρα των οχημάτων να λειτουργούν και άλλες εγκαταστάσεις όπως π.χ. γεννήτριες ρεύματος κ.α.».

Τέλος, εφόσον ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού πρατηρίου το επιθυμεί, μπορεί να εγκαταστήσει ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της τροφοδοσίας των ιδιωτικών στόλων των οχημάτων ή των Μ.Ε. προκειμένου να ελέγχει τις ποσότητες με τις οποίες τροφοδοτούνται.

PreviousNext