Οι δικαιούχοι υπαγωγής στο Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) των νησιωτικών επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσφατη κοινή απόφαση των υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναφέρονται επίσης οι Φορείς υλοποίησης, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, ο τρόπος πιστοποίησης των ωφελούμενων επιχειρήσεων και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής (M.A.N.) επιχείρησης, η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης [λήψης του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.)], ο τρόπος (μαθηματικός τύπος) υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων, η διαδικασία επαλήθευσης των πράξεων, ο τρόπος υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των ωφελούμενων μονάδων και η εξόφληση των δαπανών της πράξης.

Οι ΚΑΔ με το αντικείμενο (δραστηριότητα) των επιχειρήσεων ξεπερνούν τους 450 και είναι ελάχιστες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που δεν χρηματοδοτούνται και αυτές είναι η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών, παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς και το χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών.

Υπολογισμός χρηματοδότησης

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε1)

Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε1), για τις περιπτώσεις μεταφοράς με χρήση ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:

n Ύψος του ναύλου

n Απόσταση της μεταφοράς σε χλμ.

n Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς

n Κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η δημόσια χρηματοδότηση (Ε1), ανά παραστατικό σε €, προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

Ε1= (Τ – κ * Α) * Π όπου:

n Τ: Αξία Ναύλου (€)

n κ: Μέσο κόστος ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, όπου κ=1.09 €/χλμ.

n Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ.)

n Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, σύμφωνα

με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) (όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των παλετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιών)

Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε2) ανά παραστατικό σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:

n Επιλέξιμη Αξία του παραστατικού τιμολόγησης

n Ποσότητα και τύπος μεταφερόμενων φορτίων (Πλήθος συσκευασιών & Είδος

n συσκευασίας μεταφερόμενων εμπορευμάτων (παλέτα, λοιπά))

n Απόσταση της μεταφοράς σε χλμ.

n Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης

n και ανά είδος συσκευασίας

n Κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας

Από τα παραπάνω κριτήρια η χρηματοδότηση (Ε2), ανά παραστατικό σε €, προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

Ε2 = {Τ – Σ(Ν *Μi)*A}*Π όπου:

n Τ: Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€)

n Σ: Άθροισμα

n Ν: Πλήθος συσκευασιών (π.χ. παλετών, δεμάτων, κιβωτίων, κλπ)

n Μi: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά είδος συσκευασίας, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 του παρόντος

n Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ.)

n Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας Στην περίπτωση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρίας διακρίνονται δυο υποπεριπτώσεις, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μεσοσταθμική τιμή (Mi):

1. Με χρήση Παλέτας για τη συσκευασία

2. Με χρήση Λοιπών μορφών συσκευασίας (δέμα, πακέτο, τεμάχιο, κιβώτιο, κ.α.) ΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε3) (όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως πληροφορία το βάρος) Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε3) ανά παραστατικό σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε περίπτωση που στο παραστατικό αναγράφεται ως πληροφορία το βάρος, υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:

Ε3 = {Τ – (Μi βάρους*A*B)*Π όπου:

n Τ: Επιλέξιμη Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€)

n Μi βάρους: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ. χερσαίας μεταφοράς, σε €/tn*km, ως ορίζεται παρακάτω.

n B: Βάρος μεταφερόμενων προϊόντων που αναφέρονται στο τιμολογίου σε tn

n Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ.)

n Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 της παρούσας ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - (mi λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/(1-0,015) όπου:

n mi λοιπών συσκευασιών = οι τιμές του Πίνακα 1 για το Mi λοιπών συσκευασιών ανά κατηγορία km

n mi παλετας = οι τιμές του Πίνακα 1 για το Mi παλέτας ανά κατηγορία km

n Β = το βάρος στο τιμολόγιο σε tn

Σημείωση: Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για περιπτώσεις βαρών μεταξύ των 0,015 tn και του 1 tn. Για τιμές εκτός του παραπάνω διαστήματος εφαρμόζεται ο τύπος Ε2, αντικαθιστώντας το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο βάρος μέσω της εξής σχέσης

i. Για Β <0,015 tn, Ν=Β/0,015

ii. Για B>1 tn, N=B

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε1)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών > 8 εκ. € που αιτείται τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ιδιόκτητου φορτηγού της επιχείρησης από το Βόλο στη Σκόπελο.

Ε1= (Τ – κ * Α) * Π όπου:

n Τ: Ναύλος = 180 €

n Α: Απόσταση Βόλος – Σκόπελος = 113 χλμ

n κ: Μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς = 1.09 €/χλμ

n Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παράγραφος 9.2 =80%

Ε1= (180 – 113*0,84) * 80%

Ε1= 45.46 €

Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) (όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των παλετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιών)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αιτείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην Κάρπαθο με:

n Μεταφερόμενες συσκευασίες: 2 παλέτες και 10 κιβώτια

n Αξία Φορτωτικής: 180 €

Ε2 = {Τ – Σ(Ν *Μi)*A}*Π

n Τ: Αξία φορτωτικής =180 €

n Ν: πλήθος παλετών = 2

πλήθος κιβωτίων = 10

n Μi:

Μεσοσταθμική τιμή κόστους παλέτας ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς για απόσταση >400χλμ = 0,069

Μεσοσταθμική τιμή κόστους κιβωτίου ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς για απόσταση >400χλμ = 0,006

n Α: Απόσταση Πειραιάς – Κάρπαθος = 448 (χλμ)

n Π (%): Ποσοστό επιδότησης βάσει του Πίνακα 1 , ενότητα 9.2 = 100%

Ε2 = {180 – (2 *0,069+10*0,006)*448}*100%

Ε2 = 91,3 €

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2) (όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως μόνη πληροφορία το βάρος)

Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αιτείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην Κάρπαθο με:

n Μεταφερόμενο Βάρος: 200 kg

n Αξία Φορτωτικής: 80 €

n Απόσταση: 448 χλμ

Υπολογισμός MI βάρους

ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - (mi λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/(1-0,015) όπου:

n mi λοιπών συσκευασιών = 0,006 €/tn*km για χλμ περισσότερα από 400

n mi παλετας = 0,069 €/tn*km για χλμ περισσότερα από 400

n Β = 0,2 tn

Μι βάρους = 0,006/0,015 - (0,006/0,015-0,069)*(0,2-0,015)/(1-0,015)

Μι βάρους = 0,337 €/tn*km

Υπολογισμός Επιδότησης (Ε3)

Ε3 = {Τ – (Μi βάρους*A*B)}*Π όπου:

n Τ: 80 (€)

n Μi βάρους: 0,337 €/tn*km

n B: 0.2 tn

n Α: 448 χλμ

n Π (%): 100%

Ε3 = {80 – (0,337*448*0,2)}*100%

Ε3 = 49,8 €

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα παραπάνω, καθώς και για τις φόρμες των αιτήσεων που θα πρέπει να συμπληρώσουν ανατρέχοντας στα παραρτήματα της σχετικής απόφασης με αριθμό 2721/2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3657/Β/18.

Αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http:// metaforikoisodynamo.gr/.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα του δικαιούχου, στις παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα: