Με αφορμή ερώτηση αναγνώστη μας, του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε και «δεσμεύθηκε» για 120 μέρες, έχουν ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο οι διατάξεις του νόμου 4530/2018 με τις οποίες όχι μόνο προβλέπεται η αφαίρεση του διπλώματος, αλλά και η δέσμευσή του στην περίπτωση υποτροπής σε σοβαρή παράβαση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες και στην περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εκατόν είκοσι (120) ημέρες με την υποχρέωση σε επανεξέταση για τη επαναχορήγησή της.

Όπως είναι γνωστό, η άδεια οδήγησης αφαιρείται από τα όργανα ελέγχου και κρατείται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τροχαία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) απ’ όπου επεβλήθη η ποινή, μέχρι την παρέλευση της χρονικής περιόδου της ποινής αφαίρεσης (εξήντα (60) ημέρες).

Η παραπάνω αρχή ελέγχου ενημερώνει εγγράφως (με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο) εντός δέκα (10) ημερών την υπηρεσία του υπ. Μεταφορών που έχει εκδώσει την άδεια οδήγησης, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης. Στη συνέχεια δεσμεύει άμεσα με τον κωδικό V στη θέση κωδικού κίνησης τη συγκεκριμένη άδεια στο μηχανογραφικό σύστημα για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της αφαίρεσης. Ταυτόχρονα με τη δέσμευση, ελέγχει, εάν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών (διάστημα που υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης παράβασης). Ο έλεγχος γίνεται είτε με την τήρηση από την Υπηρεσία ηλεκτρονικού αρχείου τύπου υπολογιστικού φύλου (excel), είτε μέσω του φακέλου του κατόχου.

Στην περίπτωση της υποτροπής, η δέσμευση της άδειας στο μηχανογραφικό σύστημα γίνεται άμεσα με τον κωδικό K στη θέση κωδικού κίνησης για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία της αφαίρεσης. Παράλληλα, η υπηρεσία ενημερώνει τα όργανα ελέγχου για την υποτροπή και ότι το διάστημα αφαίρεσης ανέρχεται πλέον σε 120 ημέρες. Εγγράφως, επίσης, ενημερώνεται και ο κάτοχος της άδειας οδήγησης ότι αυτή έχει αφαιρεθεί για 120 ημέρες και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επαναχορήγησης/επανεξέτασης.

Μετά την επιτυχή επανεξέταση του κατόχου (θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς) η αρμόδια υπηρεσία αποδεσμεύει την άδεια οδήγησης και επιστρέφει το έντυπο στον κάτοχό του ή εκδίδει νέο κατά περίπτωση. Υπογραμμίζεται, ότι απαγορεύεται η έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης με οποιαδήποτε αιτιολογία, εάν διαπιστωθεί, ότι η άδεια αυτή έχει κάποιον από τους κωδικούς V ή Κ (είναι δεσμευμένη) για όλη τη χρονική περίοδο της ποινής αφαίρεσης (εξήντα (60) ημέρες για την πρώτη φορά, εκατόν είκοσι (120) ημέρες για την υποτροπή πλέον του χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της επιτυχούς επανεξέτασης).