Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών με ταξί και με δημόσια σύμβαση

Σάβ, 05/01/2019 - 09:00
Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής.

Σε απάντηση ενδιαφερομένων σχετικά με τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει τα εξής:

 Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, ισχύ έχουν οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι: «Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/ 2016, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας».

Η μεταφορά των δικαιούμενων μαθητών Πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) εκτε- λείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων και ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, περί της προμίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και του άρθρου 83, περί της έδρας - διοικητικής μονάδας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ήτοι τη διοικητική ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία έχει ανατεθεί η μεταφορά μαθητών από τις οικείες Περιφέρειες με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, εκτελούν διαδρομές με σημείο επιβίβασης των μαθητών είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Επίσης, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των δικαιούμενων μαθητών από τις Περιφέρειες στο πλαίσιο τόσο της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί της λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. οχημάτων, επισημαίνεται ότι οι έδρες - διοικητικές μονάδες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύνανται να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κατόπιν δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών δρομολογίων ή των δρομολογίων μετ’ επιστροφής που απαιτούνται. Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό, μπορούν να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές.

Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 50025/18, λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του συγκεκριμένου τμήματος του διαγωνισμού στο οποίο εντάσσεται το κάθε δρομολόγιο.

Οι Περιφέρειες, πέραν του ποσού της σύμβασης, δεν υποβάλλονται σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση έναντι του αναδόχου.