Τροχοί & TIR

Αλλαγές στις δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη - μέτοχο και την ΚΤΕΛ ΑΕ

Με πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, ορίζεται ότι τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει και οι λειτουργικ
Τρίτη 11/06/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, ορίζεται ότι τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει και οι λειτουργικές δαπάνες του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση και φύλαξη του οχήματος), πλην των πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων με αυτές ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τις Α.Ε.

Ορίζεται, επίσης, ότι για τον καθορισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πίνακας συντελεστών δαπανών λεωφορείου κατά κλάση, τύπο και ηλικία, όπως περιγράφεται στην υπ. απόφαση Β-οικ.60195/5172/13 (ΦΕΚ 3067/Β/2013), καθώς και οι συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο που αντιστοιχεί στη χιλιομετρική αποζημίωση. Επίσης, με την ίδια πρόσφατη απόφαση του υπουργού Μεταφορών ορίζεται ότι από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.) αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι εξής δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο:

Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών της δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης. Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων, αποζημίωση για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, επίδομα άνευ εισπράκτορα κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυμένων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε.

Οι εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΤΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αποδοχών των προηγούμενων εδαφίων, το χαρτόσημο ΟΓΑ, για όλο το προσωπικό, εξαιρουμένου μόνο εκείνου του προσωπικού που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι στολές του προσωπικού κινήσεως, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των νομικών συμβούλων. Ειδικά προκειμένου περί ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές, δεν αφαιρούνται οι καταβαλλόμενες στους δικαιούχους τακτικές αποδοχές των πάσης φύσεως οδηγών καθώς και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, το χαρτόσημο και οι εισφορές υπέρ ΟΓΑ.

Τέλος, ορίζεται ότι «με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε., ο συντελεστής δαπανών δύναται, για λεωφορεία ΚΛΑΣΗΣ 5 άνω των 23 ετών, ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές, να παραμένει στο 1,20». Στους πίνακες που ακολουθούν (ΦΕΚ 3067/Β/2013), δίδεται ο συντελεστής δαπανών κάθε ενταγμένου λεωφορείου, ο οποίος είναι συνάρτηση της κλάσης, του τύπου και της ηλικίας του και προσδιορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Ειδικά για τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές καθορίζονται συντελεστές δαπανών κατά κλάση και ηλικία λεωφορείου, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

PreviousNext