Τροχοί & TIR

Δυνατή η ενσωμάτωση του «95» από χώρα Ε.Ε. πάνω σε ελληνικό δίπλωμα

Με πρόσφατη υπ. απόφαση ορίζεται ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης. Συγκεκριμένα: Οδηγός κάτοχος ισχύουσας Ελληνικής Άδειας Οδήγησης μίας τουλάχιστο
Τετάρτη 03/07/2019 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρόσφατη υπ. απόφαση ορίζεται ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης. Συγκεκριμένα:

Οδηγός κάτοχος ισχύουσας Ελληνικής Άδειας Οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1E, D, DE, ο οποίος κατέχει παράλληλα και σε ισχύ Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, για μεταφορά εμπορευμάτων ή/και για μεταφορά επιβατών κατά περίπτωση, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του εν λόγω Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού στην Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν.

Για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, για την ενσωμάτωση ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, σε εν ισχύ Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν. Στην εν λόγω Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

n Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

n Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

n Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

n Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την καταχώρηση του κωδικού 95.

n Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.

β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο ενδιαφερόμενος κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης με καταχωρημένο τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», παραδίδει υποχρεωτικά:

α) την ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης που ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελό του και

β) το ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης του, με σχετική ενημέρωση.

Ανταλλαγή ξένης άδειας οδήγησης με ελληνική

Σύμφωνα με την ίδια υπ. απόφαση (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2143/Β/2019), κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή/και D1, D1E, D, DE, ο οποίος κατέχει παράλληλα και σε ισχύ Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, για μεταφορά εμπορευμάτων ή/ και μεταφορά επιβατών κατά περίπτωση, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ταυτόχρονη ανταλλαγή της προαναφερθείσας άδειας οδήγησης με ελληνική αντίστοιχων κατηγοριών και την ενσωμάτωση του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού στη νέα ελληνική άδεια οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα δικαιολογητικά της υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013 (Β'3056).

PreviousNext