Ιδιωτικά πρατήρια για οχήματα και ΜΕ

Κυρ, 03/05/2020 - 11:00

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1515/Β/20) οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία αδειοδότησης αυτών των ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο αναγκαίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους, καθώς και οι λεπτομέρειες εγκατάστασης και λειτουργίας του, η διαδικασία εποπτείας, ελέγχου και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στη περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους.

Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/ και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας, το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία είτε ανήκουν σε αυτό, είτε είναι συμβεβλημένα με οποιαδήποτε μορφή με αυτό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να εξυπηρετεί και να τροφοδοτεί με υγρά καύσιμα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τις αντλίες, τους εξαεριστήρες, καθώς και τα λοιπά ειδικά μηχανήματα του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.