Με την υπ. απόφαση Αριθμ. 42610/2341 καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, ενώ περιλαμβάνεται και η πρόσφατα επικαιροποιημένη λίστα των μηχανοκίνητων οχημάτων που χαρακτηρίζονται ως Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.). Σκοπός της απόφασης είναι να καθοριστούν, επίσης, και οι διαδικασίες ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

α) της πρώτης ταξινόμησης των καινούργιων και ανάριθμων μεταχειρισμένων,

β) της μεταβίβασης των ήδη κυκλοφορούντων, καθώς και

γ) της μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού της παρούσας, από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ταξινόμηση και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας «οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού (SPV)» είναι οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, εφόσον το όχημα αυτό δεν εκτελεί μεταφορικό έργο αλλά αμιγώς τεχνικό το οποίο:

α. Ταξινομείται για πρώτη φορά, ως καινούργιο ή ανάριθμο μεταχειρισμένο.

β. Ήδη κυκλοφορεί και μεταβιβάζεται.

γ. Προκύπτει από μετατροπή:

αα) ανάριθμου μεταχειρισμένου πριν την ταξινόμησή του,

ββ) κυκλοφορούντος πριν την ταξινόμησή του,

γγ) κυκλοφορούντος που δεν μεταβιβάζεται (ο κύριος του οχήματος παραμένει ο ίδιος).

Αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια των ειδικών ελέγχων που προβλέπονται με την παρούσα καθώς και τις αναθεωρήσεις αυτών είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Στην ίδια απόφαση αναφέρονται και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού από μετατροπή, ο Έλεγχος δικαιολογητικών, η Επιθεώρηση του οχήματος, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται κατόπιν για τη χορήγηση άδειας και πινακίδας κυκλοφορίας, απογραφικό κ.λπ.

Στο τέλος της απόφασης δημοσιεύεται επικαιροποιημένος κατάλογος των Υποκατηγοριών Οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που ταξινομούνται ως Μηχανήματα Έργων (ΜΕ) και στον οποίο περιλαμβάνονται τα παρακάτω οχήματα: Κινητός γερανός, Όχημα μεταφοράς πoλλαπλού εξοπλισμού (πολυμηχάνημα), Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα, Αυτοκινούμενο αναβατόριο όχημα, Αυτοκινούμενη μεταφορική ταινία όχημα, Αυτοκινούμενο κλιμακοφόρο όχημα, Πυροσβεστικό, Διασωστικό (μη ερπυστριοφόρο), Αποφρακτικό, Καταβρεχτήρας, Πλυντικό πίστας, Καδοπλυντήριο, Εκτοξευτής σκυροδέματος, Αντλιοφόρο σκυροδέματος,Αντλία καυσίμου (ντισπένσερ), Εκτοξευτής κονιαμάτων, Ψεκαστικό ασφάλτου, Ασφαλτοδιανομέας, Αμμοβολιστικό, Δράπανο γεώτρησης (γεωτρύπανο), Πασσαλομπήχτης, Γομωτής, Αφροδιαστρωτήρας, Αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό, Αυτοκινούμενο αποσβεστικό διαγράμμισης, Αυτοκινούμενο ολισθηρόμετρο, Εκχιονιστικό όχημα (μη ερπυστριοφόρο), Αλατοδιανομέας – δεξαμενή άλατος, Φρέζα χιονιού, Όχημα σκούπα - πλύσεως - καθαρισμού αποχέτευσης δρόμων (σάρωθρο), Χορτοκοπτικό, Μετατοπιστικό τρένων, Σταθμός βάσης, Εντοπιστής διαρροών, Αυτοκινούμενο κλιματιστικό, Αυτοκινούμενος μετεωρολογικός ανιχνευτής, Αυτοκινούμενος εξομοιωτής, Κινητό συνεργείο τοποθέτησης καλωδίων, Κινητό συνεργείο τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων, Κινητή μονάδα ζύγισης αδρανών υλικών, Μονάδα ελέγχου & συντήρησης γεφυρών, Καθαριστής φωτοβ/ κών πάνελ, Σφαιριδιοβολής οδοστρωμάτων.