Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου των ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) που είχε περιοριστεί για ένα ή δύο έτη ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών  Μιχαήλ Παπαδόπουλος, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την αναγραφόμενη στο Δελτίο ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου ή έως την ημερομηνία απόσυρσης του ΕΔΧ οχήματος λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι συντομότερη.