Τροχοί & TIR

Ονόματα δικαιούχων αδειών ΕΔΥΜ 2022

Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών η χορήγηση από 12-1-2022 μέχρι και 18-2-2022 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2022 σε 60 δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, εφόσον προηγουμένως κατ
Παρασκευή 07/01/2022 - 12:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών η χορήγηση από 12-1-2022 μέχρι και 18-2-2022 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2022 σε 60 δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2021 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2022 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών, θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εμπρόθεσμων αιτήσεων με βάση τη σειρά κατάταξης και σε περίπτωση αδιάθετου υπολοίπου αδειών θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2022 πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτούντες οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για τη χρήση της άδειας σε συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία και Αυστρία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς.

Ακολουθεί ο πίνακας των δικαιούχων μεταφορέων βιβλίου ΕΔΥΜ για το 2022, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας μοριοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και τη μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής της απόφασης (07/01/22) έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των αδειών ΕΔΥΜ.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες. Παράβαση όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική).

Για την Αυστρία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική). Επίσης, είναι έγκυρες μόνο οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως 16 για τις οποίες χρησιμοποιούνται μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VI.

Για την Ιταλία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική).

Υποχρεώσεις δικαιούχων ΕΔΥΜ

Οι μεταφορείς – δικαιούχοι αδειών ΕΔΥΜ έτους 2022 υποχρεούνται:

1. Να παραλάβουν την άδεια ΕΔΥΜ που τους χορηγείται με το συνοδευτικό της βιβλίο δρομολογίων μέσα στο οριζόμενο διάστημα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται αδιάθετη.

2. Να ανανεώνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τους σε περίπτωση που έχει λήξει, ώστε να είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της άδειας ΕΔΥΜ του έτους 2022. Θα πρέπει, επίσης, να παραδοθούν τα βιβλία ΕΔΥΜ που τυχόν χορηγήθηκαν για το 2021.

3. Να τηρούν πιστά κατά τη χρησιμοποίηση των αδειών τις διατάξεις της από 16-6-1973 απόφασης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών ΕΔΥΜ, όπως κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974) και του Οδηγού Χρήσης των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf

4. Να συμπληρώνουν ορθά τα φύλλα δρομολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών τα συμπληρωμένα φύλλα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα (δηλαδή φύλλα για τα δρομολόγια του μήνα Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαρτίου κ.ο.κ.) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή στοιχείων στη Γραμματεία της ΕΔΥΜ. Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης, τον αριθμό του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου εξόδου.

5. Να μην λαμβάνουν από το Τελωνείο εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται από τις διμερείς Συμφωνίες με τις χώρες της ΕΔΥΜ, όταν εκτελούν το συγκεκριμένο ταξίδι με αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασμένο με άδεια ΕΔΥΜ.

6. Οι άδειες να χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα της επιχείρησης που διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου και είναι κατάλληλα για την κατηγορία εκπομπής καυσαερίων (EURO IV, V κ.τ.λ.) της άδειας ΕΔΥΜ που έχουν λάβει.

7. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης των βιβλίων ΕΔΥΜ 2022 και ιδίως στις χώρες Ρωσία και Αυστρία, για τους δικαιούχους που ζήτησαν άδειες έγκυρες στις χώρες αυτές, θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ έτους 2023.

PreviousNext