Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων αδειών ΕΔΥΜ έτους 2021, οι οποίοι είναι οι παρακάτω. Δίπλα από το όνομα ή την επωνυμία εμφανίζεται ο αριθμός των μορίων που έλαβαν:

Στους ανωτέρω, προστέθηκε, επίσης, και ο Τεπετίδης Γεώργιος, αφού επιβεβαιώθηκε ότι είχε εμπρόθεσμα καταθέσει τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι δραστηριοποιείται προς τη Ρωσία.