Η απόφαση για τις μπάρες στη μάσκα των φορτηγών

Πέμ, 01/10/2015 - 00:00

Ένα από τα θέματα που όχι σπάνια καλούνται να αντιμετωπίσουν ορισμένοι αυτοκινητιστές είναι η παρατήρηση των οργάνων ελέγχου (τροχαίας) για τη νομιμότητα ή όχι των «συστημάτων μετωπικής προστασίας» (ΣΜΠ) δηλαδή τις μπάρες στη μάσκα, τον έξτρα προφυλακτήρα ή άλλο εξάρτημα που ενισχύει τη μετωπική προστασία.

Με δεδομένο ότι υπάρχει μια ασάφεια και μια άγνοια που έφτανε μέχρι τον τροχονόμο και το Μικτό, αλλά ακόμη και μέχρι τα ΚΤΕΟ, και μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων προς το υπουργείο, εκδόθηκε πρόσφατα διευκρινιστική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπ. Υποδομών με την οποία ορίζεται ότι για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων η ύπαρξη ΣΜΠ θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όσα μεταχειρισμένα οχήματα κατηγορίας Ν2,Ν3 (3,5 τόνων και άνω) προερχόμενα από χώρες-μέλη της ΕΕ φέρουν τέτοιες διατάξεις πριν την ταξινόμησή τους, εάν και εφόσον προκύπτει αυτό από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας θα αναγράφεται στη νέα άδεια η παραπάνω παρατήρηση. Αν δηλαδή η προηγούμενη άδεια ανέφερε την ύπαρξη μπαριέρας ή άλλου ΣΜΠ, τότε και στη νέα άδεια θα αναγράφεται ότι το όχημα φέρει ΣΜΠ.

Για τα κυκλοφορούντα στη χώρα μας οχήματα Ν2, Ν3, εάν υφίσταται για τον συνδυασμό οχήματος-συστήματος μετωπικής προστασίας πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 92/114/ΕΟΚ ή τον Κανονισμό αριθμ. 61 της ΟΗΕ/ΕΕ (ECE-R61) που αφορά τις εξωτερικές προεξοχές, θα αναγράφεται στην νέα άδεια η παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ…». Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου χορηγείται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στη χώρα μας και φέρει σφραγίδα του εισαγωγέα – εμπόρου. Σε διαφορετική περίπτωση το τυχόν υπάρχον ΣΜΠ πρέπει να αφαιρεθεί.

Στο ΚΤΕΟ

Κατά τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα ΚΤΕΟ ισχύουν τα εξής:

α. Κατά τη διενέργεια στα ΚΤΕΟ του τεχνικού ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Ν3 προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε., πριν την ταξινόμησή τους για πρώτη φορά στη χώρα μας, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη ΣΜΠ, ελέγχεται η ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

i) Εάν στην ξένη άδεια υπάρχει αναγραφή σχετικά με την ύπαρξη ΣΜΠ, τότε στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται, αναγράφεται παρατήρηση ότι το όχημα φέρει ΣΜΠ.

ii) Εάν στην ξένη άδεια δεν υπάρχει σχετική παρατήρηση, τότε σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως ισχύει. Κατά τον επανέλεγχο, για τη χορήγηση καταλληλόλητας στο όχημα, απαιτείται η αφαίρεση του ΣΜΠ.

β. Κατά τη διενέργεια στα ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων των κατηγοριών Ν2 και Ν3, τα οποία ήδη κυκλοφορούν στη χώρα μας και φέρουν ΣΜΠ χωρίς τη σχετική αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας:

Στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται, αναγράφεται παρατήρηση σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι τον επόμενο αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο (μετά από δύο έτη).

Επίσης, το ΚΤΕΟ ενημερώνει προφορικά τον πολίτη για την υποχρέωσή του αυτή. Κατά τον επόμενο αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως ισχύει.

Ελαφρά Φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων

Στα ελαφρά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων, στα οποία τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων τέτοιες διατάξεις, ο κάτοχος του οχήματος έπρεπε να φέρει την έγκριση τύπου του Συστήματος Μετωπικής Προστασίας (στην οποία αναγραφόταν σε ποια οχήματα μπορεί να τοποθετηθεί) σφραγισμένη από τον εισαγωγέα – έμπορο του συστήματος. Εφόσον τα οχήματα αυτά επιτρέπεται να φέρουν τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τον κανονισμό και για εκείνα που μέχρι τώρα έφεραν τέτοια συστήματα σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία (2005/66/ΕΚ) θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με σχετική παρατήρηση. Για την έκδοση της άδειας δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

Για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α. Κατατίθεται αίτηση για επιθεώρηση του οχήματος, με το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ του συστήματος (χωριστής τεχνικής μονάδας), είτε με το φωτοαντίγραφο της έκθεσης δοκιμής (test report) του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικών θα υπάρχει σφραγίδα του εισαγωγέα – εμπόρου.

β. Μετά την επιθεώρηση και τη διαπίστωση των σημείων του παραρτήματος (αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εγκυκλίου) εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση (Κωδ. 137) «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ…». Στο διαθέσιμο χώρο της παρατήρησης αναγράφεται σύντμηση «ΣΜΠ» του εξαρτήματος και ο αριθμός του σήματος της έγκρισης τύπου του συστήματος π.χ. «A e2 02 0147», «B e2 02 0147», «X e2 02 0147»

Ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ

Κατά τη διενέργεια στα ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων ή επιβατικών μέχρι 9 θέσεων που φέρουν Σύστημα Μετωπικής Προστασίας, ελέγχεται εάν στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση και εάν το ΣΜΠ φέρει σήμα έγκρισης τύπου και εφαρμόζονται, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα:

α. Εάν το ΣΜΠ δεν φέρει σήμα έγκρισης τύπου, ανεξάρτητα εάν στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 «Πρόσθετες προστατευτικές κατασκευές (μπάρες) μη εγκεκριμένες» του πίνακα με τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 3 της αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 781Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τον επανέλεγχο, για τη χορήγηση καταλληλότητας στο όχημα, απαιτείται η αφαίρεση του ΣΜΠ. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας και η διαγραφή της παρατήρησης.

β. Εάν το ΣΜΠ φέρει σήμα έγκρισης τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις είτε των οδηγιών της ΕΟΚ που αναφέρονται στην α σχετική εγκύκλιο είτε της καταργηθείσας οδηγίας 2005/66/ΕΚ είτε του κανονισμού 78/2009/ΕΚ, διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

i. Στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση για την ύπαρξη ΣΜΠ. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου, χορηγείται καταλληλότητα στο όχημα.

ii. Στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται παρατήρηση για την ύπαρξη ΣΜΠ και ο κάτοχος του οχήματος φέρει μαζί του φωτοτυπία της έγκρισης τύπου του συστήματος, σφραγισμένη από τον εισαγωγέα – έμπορο. Στην περίπτωση αυτή, στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται, αναγράφεται παρατήρηση σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι τον επόμενο αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο (μετά από δύο έτη). Επίσης, το ΚΤΕΟ ενημερώνει προφορικά τον πολίτη για την υποχρέωσή του αυτή. Κατά τον επόμενο αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως ισχύει.

iii. Στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν αναγράφεται παρατήρηση για την ύπαρξη ΣΜΠ και ο κάτοχος του οχήματος δεν φέρει μαζί του φωτοτυπία της έγκρισης τύπου του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως ισχύει. Κατά τον επανέλεγχο, για τη χορήγηση καταλληλότητας στο όχημα, απαιτείται η ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας.

Μετά την έκδοση των νέων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 (ελαφρά επαγγελματικά μέχρι 3,5 τόνους, επιβατικά μέχρι 9 θέσεις), στις οποίες, θα αναγράφεται ο αριθμός του σήματος της έγκρισης τύπου του συστήματος, κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται εάν ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος με αυτόν που φέρει επάνω του το ΣΜΠ.

Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος, θα σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 6605 της αριθμ. 44800/123/1985 υ.α., όπως ισχύει. Κατά τον επανέλεγχο, για τη χορήγηση καταλληλότητας στο όχημα, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας.