Τροχοί & TIR

Αλλαγές στην έκδοση του ΗΑΣ

Με μια επείγουσα υπενθύμιση το ΠΣΧΕΜ ενημερώνει όλους τους αυτοκινητιστές για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (τσιπάκια), στις προθεσμίες πο
Τρίτη 01/08/2017 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με μια επείγουσα υπενθύμιση το ΠΣΧΕΜ ενημερώνει όλους τους αυτοκινητιστές για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (τσιπάκια), στις προθεσμίες που ορίζονται, αλλά και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα:

n Το ΗΑΣ σύμφωνα με την απόφαση Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 έχει ισχύ (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

n Μετά το πέρας των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσής του παύει να ισχύει και πρέπει να αντικαθίσταται με νέο Η.Α.Σ.

n Σε περίπτωση μεταβίβασης ή αντικατάστασης του Φ.Δ.Χ. δεν ισχύει το διάστημα αντικατάστασης του Η.Α.Σ. εντός 60 ημερών που ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση.

n Με την ως άνω απόφαση, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας Φ.Δ.Χ. να υποβάλει σχετική αίτηση έκδοσης νέου Η.Α.Σ. στο Φορέα Χορήγησης, αλλιώς επιβάλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ (οι κυρώσεις της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1, του άρθρου 4, του Νόμου 3446/06, ΦΕΚ Α49).

n Οι Ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ., που τους έχει χορηγηθεί ΗΑΣ έως τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, έχουν την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν έως τις 15/02/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλες τις περιπτώσεις υποχρέωσης αντικατάστασης του Η.Α.Σ. όπως αλλαγή φορτηγού, αλλαγή ιδιοκτήτη, καταστροφή Η.Α.Σ, ή λήξη της τετραετίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3,000 ευρώ.

Για πληροφορίες τα τηλέφωνα του ΠΣΧΕΜ είναι: 210 5231528 και 210 5234680.

PreviousNext