Τροχοί & TIR

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Με νέο τίτλο ξεκίνησε και πάλι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που τώρα ονομάζεται «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε
Σάββατο 25/08/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με νέο τίτλο ξεκίνησε και πάλι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που τώρα ονομάζεται «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και θα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

n Την απόκτηση γνώσεων και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

n Την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων που απαιτείτο γνωστικό πεδίο της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

n Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

n Την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλληλα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε κατασκευαστικές/ μεταποιητικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει στους αποφοίτους του, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Στα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο περιλαμβάνεται η ανάθεση, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.

PreviousNext