Καθορίστηκαν τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν φέτος τα ασθενέστερα ΚΤΕΛ της χώρας και τα οποία ποσά προέρχονται από τον ειδικό λογαριασμό εισφοράς 1% που καταβάλλουν τα ΚΤΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2963/2001.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3.875.000, κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και μετά από σχετική πρόταση της ΠΟΑΥΣ.

Πληρωμή – Δικαιολογητικά

Η πληρωμή των δικαιούχων υπεραστικών ΚΤΕΛ θα γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά τους, με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό «0026.0645.01.0200123896» Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μέσω της χρήσης ΙΒΑΝ για την κάθε τραπεζική συναλλαγή.

Η εντολή προς το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την εκτέλεση των ανωτέρω τραπεζικών συναλλαγών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών ή τον αναπληρωτή του, με την αποστολή σχετικών εγγράφων προς την Τράπεζα. Προς τούτο απαιτείται προηγουμένως η αποστολή προς τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών από το δικαιούμενο ΚΤΕΛ, είτε ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο, είτε μέσω εκπροσώπου του, των παρακάτω δικαιολογητικών:

i) Το ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη), όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ.

ii) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ ότι η εταιρεία: α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση,

γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, και στ) δεν έχει άλλες τροποποιήσεις καταστατικού, πέραν των ανωτέρω.

iii) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ, στην οποία θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό. Διευκρινίζεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που θα δηλωθούν πρέπει να είναι στο όνομα των δικαιούχων ΚΤΕΛ.

iv) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ.

v) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του κατά περίπτωση δικαιούχου ΚΤΕΛ.

vi) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο) του κατά περίπτωση δικαιούχου ΚΤΕΛ.

vii) Αντίγραφα αποδεικτικών καταβολής των τριμηνιαίων εισφορών 1% μέχρι και το Δ’ τρίμηνο του 2017 (Απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν ήδη υποβληθεί από το ΚΤΕΛ).