ΚΤΕΛ: μεταβολή θέσης εργαζόμενου

Σάβ, 29/09/2018 - 14:00

«Το ΔΣ της ΚΤΕΛ ΑΕ ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του και κατόπιν συμφωνίας του εργαζόμενου, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος».

Το παραπάνω προβλέπεται με το άρθρο 63 του πρόσφατου νόμου 4554/18 εισάγοντας το στοιχείο της συμφωνίας του εργαζομένου, καθώς η προηγούμενη σχετική διάταξη δεν απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Επίσης, καταργείται και η διάταξη του άρθρου 11 του Π.Δ. 246/2006 η οποία όριζε ότι «εφόσον ο εργαζόμενος δεν απασχολείται ή δεν εξαντλεί το ωράριό του μπορεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες που καθορίζονται από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ, χωρίς αυτό να αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας ή να γεννά δικαιώματα για προσαύξηση ή αποζημίωση».