Η οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα του κρέατος και των αλιευμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Το παραπάνω ισχύει σύμφωνα με το νέο κανονισμό που καθορίστηκε με προεδρικό διάταγμα και αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας στον τομέα των τροφίμων. Επίσης στην αποστολή του ΕΦΕΤ περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των βυτίων των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.