Τροχοί & TIR

Η Κοινοτική Άδεια καλύπτει τα ρυμουλκούμενα

Μετά από ερώτημα διεθνομεταφορέα, σχετικά με την κάλυψη των ρυμουλκούμενων από την Κοινοτική Άδεια, η Ο.Φ.Α.Ε προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση: «Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1072/2009, άρθ.4 η κο
Τρίτη 11/12/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από ερώτημα διεθνομεταφορέα, σχετικά με την κάλυψη των ρυμουλκούμενων από την Κοινοτική Άδεια, η Ο.Φ.Α.Ε προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση:

«Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1072/2009, άρθ.4 η κοινοτική άδεια: «…καλύπτει το σύνολο των συζευγμένων οχημάτων ακόμα και αν το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο δεν είναι εγγεγραμμένο ούτε έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα του δικαιούχου της άδειας…» Και καταλήγει: «Βάσει των προαναφερόμενων, η κοινοτική άδεια εκδίδεται στο άτομο που χρησιμοποιεί το όχημα και όχι αποκλειστικά στο όνομα του δικαιούχου της άδειας».

Πραγματικά, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του παραπάνω κανονισμού, ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση συνδυασμού συζευγμένων οχημάτων, το επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο συνοδεύει το μηχανοκίνητο όχημα. Το εν λόγω αντίγραφο καλύπτει το σύνολο των συζευγμένων οχημάτων ακόμα και σε περίπτωση που το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο δεν είναι εγγεγραμμένα ούτε έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα του δικαιούχου της άδειας ή σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένα και δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος».

PreviousNext