Με σκοπό την ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των διατυπώσεων του καθεστώτος TIR για τη διευκόλυνση του εμπορίου, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με απόφασή του (ΦΕΚ 1193/Β/2019) καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας «εγκεκριμένου αποστολέα/ εγκεκριμένου παραλήπτη» στo πλαίσιo του καθεστώτος κοινής/ενωσιακής εθνικής διαμετακόμισης και «εγκεκριμένου παραλήπτη στo πλαίσιo του καθεστώτος TIR», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε.

Απλουστεύσεις

Κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας, επιτρέπονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν με συχνότητα εμπορεύματα και τα οποία καλούνται στο εξής:

α) εγκεκριμένος αποστολέας, β) εγκεκριμένος παραλήπτης, γ) εγκεκριμένος παραλήπτης TIR και δ) εγκεκριμένος εκδότης, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες απλουστεύσεις:

1. Να υπάγουν εμπορεύματα στο καθεστώς κοινής/ ενωσιακής/εθνικής διαμετακόμισης και να τα αποστέλλουν απευθείας από εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, χωρίς να προσκομίζουν αυτά (τα εμπορεύματα) ή τα παραστατικά που τα συνοδεύουν στο Τελωνείο αναχώρησης.

2. Να παραλαμβάνουν σε εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα που διακινούνται υπαγόμενα σε καθεστώς κοινής/ενωσιακής/ εθνικής διαμετακόμισης καθώς και σε καθεστώς TIR και να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεις λήξης του καθεστώτος.

3. Να εκδίδουν τα έντυπα πιστοποίησης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του αρμόδιου Τελωνείου.

4. Να χρησιμοποιούν διαδικασίες συνέχισης δραστηριοτήτων κατά τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων.

5. Να μην υπογράφουν τις διασαφήσεις διαμετακόμισης που καταρτίζουν κατά την τήρηση διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων εφόσον έχουν λάβει ειδική προς τούτο άδεια.

6. Να μην υπογράφουν τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που εκδίδουν, εφόσον έχουν λάβει προς τούτο ειδική άδεια.

7. Να χρησιμοποιούν ειδικές τελωνειακές σφραγίδες για τη σφράγιση των εμπορευμάτων που αποστέλλουν ως εγκεκριμένοι αποστολείς κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας.

8. Να απαλλάσσονται από την υποχρέωση τελωνειακής σφράγισης, σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη χορηγούμενη σε αυτούς άδεια.

Χορηγούμενες άδειες

Οι άδειες που χορηγούνται από τις Τελωνειακές Αρχές είναι οι ακόλουθες:

1. Άδεια εγκεκριμένου αποστολέα

2. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη

3. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR

4. Άδεια εγκεκριμένου εκδότη

Οι παραπάνω άδειες χορηγούνται εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές είναι σε θέση να ασκούν έλεγχο για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων, από τις σχετικές διατάξεις, διατυπώσεων καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε αυτές. Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών σε οικονομικούς φορείς έχουν ως ακολούθως:

Α. Άδεια εγκεκριμένου αποστολέα

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να χρησιμοποιεί σε τακτική βάση, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, το καθεστώς διαμετακόμισης,

3. να διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εγκεκριμένες από τις Τελωνειακές Αρχές και οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη χορηγούμενη άδεια,

4. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

n να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του,

n να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και

n να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα,

5. να έχει λάβει άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης,

6. να έχει λάβει άδεια χρήσης ειδικών τελωνειακών σφραγίδων, εφόσον απαιτείται τελωνειακή σφράγιση,

7. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα α) για την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης και β) για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

8. να τηρεί λογιστικές εγγραφές, που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Β. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να παραλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, στην Ελλάδα και σε εγκαταστάσεις, που θα ορίζονται επί της άδειας, εμπορεύματα που διακινούνται υπό το καθεστώς κοινής/ενωσιακής/εθνικής διαμετακόμισης,

3. να διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη χορηγούμενη άδεια και για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον για τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα δεν αποδεικνύεται ο ενωσιακός τους χαρακτήρας,

4. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

n να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του,

n να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και

n να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα,

5. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

6. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Γ. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να παραλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, στην Ελλάδα και σε εγκαταστάσεις, που θα ορίζονται επί της άδειας, εμπορεύματα που διακινούνται μέσω πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR, και

3. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

n να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του,

n να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και

n να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα.

5. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

6. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Δ. Άδεια εγκεκριμένου εκδότη

1. να αποστέλλει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές ετησίως, εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται η απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα,

2. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

n να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του, και

n να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων,

3. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.