Με σκοπό την ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των διατυπώσεων του καθεστώτος TIR για τη διευκόλυνση του εμπορίου, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με απόφασή του (ΦΕΚ 1193/Β/2019) καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας «εγκεκριμένου αποστολέα/εγκεκριμένου παραλήπτη» στo πλαίσιo του καθεστώτος κοινής/ενωσιακής εθνικής διαμετακόμισης και «εγκεκριμένου παραλήπτη στo πλαίσιo του καθεστώτος TIR», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε.

Απλουστεύσεις

Κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας, επιτρέπονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν με συχνότητα εμπορεύματα και τα οποία καλούνται στο εξής: α) εγκεκριμένος αποστολέας, β) εγκεκριμένος παραλήπτης, γ) εγκεκριμένος παραλήπτης TIR και δ) εγκεκριμένος εκδότης, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες απλουστεύσεις:

  1. Να υπάγουν εμπορεύματα στο καθεστώς κοινής/ ενωσιακής/εθνικής διαμετακόμισης και να τα αποστέλλουν απευθείας από εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, χωρίς να προσκομίζουν αυτά (τα εμπορεύματα) ή τα παραστατικά που τα συνοδεύουν στο Τελωνείο αναχώρησης.
  2. Να παραλαμβάνουν σε εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα που διακινούνται υπαγόμενα σε καθεστώς κοινής/ενωσιακής/ εθνικής διαμετακόμισης καθώς και σε καθεστώς TIR και να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεις λήξης του καθεστώτος.
  3. Να εκδίδουν τα έντυπα πιστοποίησης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του αρμόδιου Τελωνείου.
  4. Να χρησιμοποιούν διαδικασίες συνέχισης δραστηριοτήτων κατά τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων.
  5. Να μην υπογράφουν τις διασαφήσεις διαμετακόμισης που καταρτίζουν κατά την τήρηση διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων εφόσον έχουν λάβει ειδική προς τούτο άδεια.
  6. Να μην υπογράφουν τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που εκδίδουν, εφόσον έχουν λάβει προς τούτο ειδική άδεια.
  7. Να χρησιμοποιούν ειδικές τελωνειακές σφραγίδες για τη σφράγιση των εμπορευμάτων που αποστέλλουν ως εγκεκριμένοι αποστολείς κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας.
  8. Να απαλλάσσονται από την υποχρέωση τελωνειακής σφράγισης, σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη χορηγούμενη σε αυτούς άδεια.

Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.