Την προσοχή των τελωνειακών αρχών εφιστά η ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις εισαγωγής μεταχειρισμένων επιβατικών στα οποία προστίθενται καθίσματα, προκειμένου να μεταβούν από την 8703 δασμολογική κλάση στην 8702 (των λεωφορείων) και να καταβάλουν ελάχιστους δασμούς.

Στο έγγραφο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προς τα Τελωνεία της χώρας επισημαίνονται οι τρόποι διασκευής και η εικόνα που τα διασκευασμένα αυτά οχήματα παρουσιάζουν με την εκ των υστέρων προσθήκη καθισμάτων.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τα παρακάτω: «Αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη λεωφορείων της ΔΚ 8702 και τη διάκρισή τους από τα επιβατικά οχήματα της ΔΚ 8703, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ορισμοί:

Βάσει του Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΕ) 2018/1602 - Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) για το έτος 2019], στη δασμολογική κλάση 8702 κατατάσσονται αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενώ στη δασμολογική κλάση 8703 κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, επιβατικά οχήματα (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702).

Από τα παραπάνω γίνεται, καταρχήν, σαφές ότι και οι δύο κλάσεις αφορούν σε οχήματα που προορίζονται για την μεταφορά προσώπων, με κριτήριο διάκρισης τον αριθμό των επιβαινόντων. Συνεπώς, ως «επιβατικά» της κλάσης 8703, μπορούν να οριστούν τα αυτοκίνητα οχήματα που εκ της κατασκευής τους προορίζονται για τη μεταφορά μέχρι 9 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενώ ως «λεωφορεία» της κλάσης 8702, αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά 10 προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

2. Δασμολογική κατάταξη:

Σύμφωνα με το κείμενο της κλάσης 8702, κριτήριο για την κατάταξη ενός οχήματος στην κλάση αυτή είναι, καταρχήν, ο αριθμός των επιβατών. Όπως είναι γνωστό και ισχύει για όλα τα εμπορεύματα, κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Βλέπε C-522/07, C- 65/08 κλπ), η δασμολογική κατάταξη των οχημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ουσιώδη χαρακτήρα τους και τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά που αυτά παρουσιάζουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους.

Ωστόσο, συχνά παρουσιάζονται παρανοήσεις και δυσχέρειες όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων αυτών, ειδικά όταν αυτά εισάγονται μεταχειρισμένα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταστρατήγησης των διατάξεων π.χ. με πρόχειρες προσθήκες θέσεων, με στόχο τα προς τελωνισμό οχήματα να κατατάσσονται ως «λεωφορεία» (μεταφορά άνω των 9 προσώπων) της κλάσης 8702 και να απολαμβάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Επισημαίνουμε, επομένως, ότι η απλή καταμέτρηση των θέσεων ενός οχήματος είναι δυνατόν να μην επαρκεί για την επιβεβαίωση των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και του ουσιώδους χαρακτήρα οχήματος τύπου «λεωφορείου» της κλάσης 8702.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Ιουνίου (374) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.