Τα «απορριμματοφόρα οχήματα με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων που ανήκουν σε Δήμους και διενεργούν περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση οικιακών απορριμμάτων, πρέπει να φέρουν συσκευή ταχογράφου».

Αυτό αναφέρεται σε διευκρίνιση του υπ. Μεταφορών μετά από υποβολή σχετικού ερωτήματος. Ωστόσο, τα απορριμματοφόρα εξαιρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, που περιέχουν τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Αυτή η εξαίρεση, όμως, δεν αφορά την εγκατάσταση και χρήση του ταχογράφου, που πρέπει να υπάρχει στα οχήματα, αλλά μόνο τον έλεγχο τήρησης των χρονικών ορίων του κανονισμού 561/2006 από τους οδηγούς που πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες μεταφορές με αυτά τα οχήματα.