Ταξινόμηση, μεταβίβαση και μετατροπή οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Σκοπού

Κυρ, 02/02/2020 - 08:00

Καθορίστηκαν με πρόσφατη υπ. απόφαση οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Να διευκρινίσουμε, πρώτα, ότι «Όχημα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού» είναι αυτό που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό. Στον κατάλογο των οχημάτων Ειδικής Χρήσης περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες και είδη οχημάτων, αρκετά από τα οποία έχουν συνήθη χρήση και τα συναντούμε συχνά στον δρόμο ή στο εργοτάξιο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για την πρώτη ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού ορίζονται τα εξής:

  1. Η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού διενεργείται με την προϋπόθεση, ότι έχει προηγηθεί η έκδοση από την ΔΤΟ (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων) του σχετικού δελτίου κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Έγκρισης τύπου ή εθνικής έγκρισης (μεμονωμένου οχήματος ή μικρής σειράς) μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις, όπως προβλέπονται από τη με αριθμ. 5299/406/2012 (Β΄2840) υπουργική απόφαση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού των κατηγοριών Μ, Ν, και Ο (λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα), που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.

  2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διάταξης η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης -ειδικού σκοπού, που ανήκουν σε Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Ιατρικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διενεργείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών για το βασικό όχημα.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ταξινομεί για πρώτη φορά ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα ανάριθμα πρωτοταξινομούμενα οχήματα, επιπρόσθετα υποβάλλει και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις.

γ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ), (το γνωστό ABS).

δ. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπου απαιτείται).

ε. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού.

στ. Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα εκτός ΕΕ υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα παρακάτω:

αα) Έγκριση τύπου ολοκληρωμένου ή πλήρους οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ ΕΚ, όπως αυτή ισχύει.

ββ) πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος της χώρας προέλευσης και επίσημη μετάφρασή της.

ζ. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει οποιοδήποτε άλλο επιπλέον δικαιολογητικό που κατά την κρίση του απαιτείται, λόγω της φύσης ή της ιδιαιτερότητας του οχήματος.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος, προκειμένου:

α. Να γίνει ταυτοποίηση του ελεγχόμενου οχήματος, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών,

β. Να διενεργηθεί ζύγιση του οχήματος, κατά άξονα και στο σύνολό του, με τη δεξαμενή καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται με αυτές κενές.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και ακολουθεί η ταξινόμηση του οχήματος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μεταβιβάζει τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού της παρούσας, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα μεταβιβαζόμενα ενάριθμα οχήματα, επιπρόσθετα και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κύριου (ιδιοκτήτη) του οχήματος, στην οποία δηλώνει ότι το όχημα είναι εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του και ότι καμία μεταβολή δεν έγινε στα τεχνικά του στοιχεία, μέχρι τη μεταβίβασή του.

γ. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις,

δ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (δηλαδή ABS),

ε. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπου απαιτείται),

στ. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού.

Ακολουθεί ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Για τις περιπτώσεις οχημάτων Ειδικής Χρήσης- Ειδικού Σκοπού από μετατροπή, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει τη μετατροπή αυτή, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις επιπρόσθετα και κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία:

α. Κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

β. Συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.

γ. Κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλους σύμφωνα με την αρίθμηση της επόμενης παραγράφου.

2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται και ο Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος και την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης,

β. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος το οποίο περιλαμβάνει:

αα) λεπτομερή περιγραφή του οχήματος και των ειδικών στοιχείων που σχετίζονται με την κατηγορία του οχήματος,

ββ) καταγραφή των μέγιστων ανοχών που επιτρέπεται να μετρηθούν στο νέο όχημα σε ποσοστό (%) όπου αναφέρονται μεγέθη

γγ) έγχρωμες φωτογραφίες της εμπρόσθιας όψης και της οπίσθιας όψης του οχήματος υπό γωνία % με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εγκατεστημένο (όπως, όπου απαιτείται φανός (φάρος) κίτρινου αναλάμποντος φωτός, τρίγωνο βραδυπορίας, ειδικές πινακίδες αναγνώρισης),

δδ) Έγχρωμες φωτογραφίες του χαραγμένου αριθμού πλαισίου, του πινακιδίου του κατασκευαστή και του αναγνωριστικού πινακιδίου της υπερκατασκευής. Και ακόμη: Τεχνική μελέτη και σχέδια απεικόνισης του οχήματος, μελέτη επιπτώσεων των βαρών στους άξονες, υπολογισμός ακτίνας κύκλου περιστροφής, τεκμηρίωση των εκπομπών ρύπων, ζυγολόγια και άλλα τεχνικά στοιχεία για τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει (έτσι κι αλλιώς) να απευθυνθεί σε μηχανολόγο μηχανικό οχημάτων. Στον πίνακα του υπ. Μεταφορών περιγράφονται τα οχήματα ειδικής χρήσης – σκοπού -συνολικά 59 είδη, που είναι τα εξής: (αριστερά αναφέρεται ο κωδικός σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική οδηγία):

SA           ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

SB           ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ

SB           ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ)

SC           ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

SD           ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ

SE           ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

SH           ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

SJ            ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΧΟΦΟΡΕΙΟ

SK           ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

SL            ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

SG          ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOKLIFT)

SG          ΜΕΤΑΦ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ ΜΕ ΚΑΔΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

SG          ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

SG          ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΒΕΛΤΟΠΟΛΤΟΥ

SG          ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ - ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

SG          ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

SG          ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

SG          ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

SG          ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ

SG          ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

SG          ANABATOPIO ΦΑΓΗΤΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ

SG          ANABATOPIO ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ

SG          ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΝΤΙΝΑ)

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SG          ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΩ ΤΟΥ 8 ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΗ)

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SG          ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ ΚΤΕΟ)

SG          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

SG          ΟΧΗΜΑ X-RAY

SG          ΟΧΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

SG          ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

SG          ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (MEMU)

SG          ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Θάλεια Αγριμανάκη