Αλβανικές άδειες

Τρί, 02/06/2020 - 09:00

Με πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1932/Β/19-5-20) το υπ. Μεταφορών επικαιροποιεί προγενέστερες διατάξεις σχετικές με την ισχύ στην Ελλάδα αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη.

Μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι:

  • Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας ισχύει στην ελληνική επικράτεια μέχρι τη λήξη της νόμιμης παραμονής του κατόχου της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.

  • Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Αλβανίας, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, δύναται, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, να ζητήσει την ανταλλαγή της άδειας αυτής με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόμενη ηλικία.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα».

Για την ανταλλαγή της άδειας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μια σειρά δικαιολογητικών στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών, η οποία αφού τα ελέγξει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.

Αν η εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Αλβανίας άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε τέτοιο σημείο, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται επιπλέον επίσημο έγγραφο της αρχής που την εξέδωσε, στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή της Δημοκρατίας της Αλβανίας για οποιαδήποτε αιτία.