Στην έγκριση των εντύπων αίτησης και αδειοδότησης για τη διέλευση οχημάτων μικτού βάρους, άνω των 3,5 τόνων, στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τα έντυπα αιτήσεων αντιστοιχούν σε πέντε κατηγορίες εξαιρέσεων, εκείνων δηλαδή που μπορούν να πάρουν άδεια διέλευσης και σε κάθε έντυπο αντιστοιχούν ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις πέντε περιπτώσεις αιτήσεων και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση 1.Για μόνιμο κάτοικο Δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονταιτα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης. Μαζί με αυτή την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του δήμου μόνιμης κατοικίας
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
3. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Αίτηση 2. Για όποιον εκτελεί Δημόσιο έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο
απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης. Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή του έργου και έγγραφο
επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς
και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
3. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Αίτηση 3. Για όποιον εκτελεί Ιδιωτικό έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον
οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης. Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Άδεια δόμησης και τη Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης ιδιωτικού έργου
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
3. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Αίτηση 4. Για όποιον έχει έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα, εργοστάσιο ή αποθήκη σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα
όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι:

1. Αντίγραφο εντύπου Ε1 (ή έντυπο Ν) και καταστατικό της
επιχείρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα ή σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα για τις λοιπές περιπτώσεις
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
3. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Αίτηση 5. Για όποιον κατέχει αγροκτηνοτροφική έκταση και χρησιμοποιεί οχήματα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα μηχανήματα σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο
απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Βεβαίωση δήμου στην οποία αναγράφεται ότι η θέση της
έκτασης βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του
2. Βεβαίωση καταβολής τελών Οχήματος
3. Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Για όλες τις παραπάνω αιτήσεις εξαίρεσης, συμπληρώνεται επίσης και υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση, που αναφέρει:
«Δηλώνω ότι γνωρίζω τα εξής:
1. Δεν εκδίδεται άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
για όχημα (ι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική προηγούμενη άδεια και δεν έχει επιστραφεί όπως προβλέπεται, και
(ιι) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια, η οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου
της Χώρας».

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών που
βρίσκεται στη διεύθυνση Πανόρμου 70, Αθήνα 11523, τηλέφωνο: 210 6999400, Φαξ: 210 6927640, Email: eyed.lsep@ggde.gr.

Για τις φόρμες των αιτήσεων προς συμπλήρωση πατήστε εδώ