Σύμφωνα με τον κανονισμό των ΚΤΕΛ, οι προσλήψεις του τακτικού ή του έκτακτου προσωπικού διενεργούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ.

Ωστόσο, με το άρθρο 38 του ν. 4530/18 επέρχεται τροποποίηση και ορίζεται ότι: «Συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατά παράβαση του κανονισμού καταρτίζονται απευθείας από τον πρόεδρο του ΔΣ ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο μέλος του ΔΣ ή το διευθυντή του οικείου ΚΤΕΛ θεωρούνται έγκυρες μετά την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, εφόσον δεν καταγγελθούν εντός του διαστήματος αυτού από το ΚΤΕΛ.».

Επίσης, συμβάσεις εργασίας που συνάφθηκαν στο παρελθόν, για την κατάρτιση των οποίων δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, θεωρούνται έγκυρες, εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εντός διμήνου από την κατάρτισή τους.

Παρέμβαση υπουργού

Εξάλλου, με το άρθρο 41 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι αν οι Περιφερειάρχες διαφωνούν στην καθιέρωση μιας νέας διανομαρχιακής γραμμής ΚΤΕΛ, η γραμμή και οι όροι συνεκμετάλλευσης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.