Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση η πίστωση και η κατανομή αυτής σε κάθε ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων οικονομικού έτους 2018 και αναμένεται να καταργηθεί με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα:

Καθορίστηκε για το έτος 2018 το ύψος της πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων τα οποία χορηγεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ευρώ (1.290.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, η παροχή μετακίνησης των πολυτέκνων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των πολυτέκνων. Σημειώνεται ότι τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της δαπάνης μειωμένης κατά 50% με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων για την ανωτέρω κατηγορία πληθυσμού (πολύτεκνοι). Η κατανομή της παραπάνω πίστωσης στα προαναφερόμενα ΚΤΕΛ γίνετται σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα.

Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα καλύπτει το αντίτιμο της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, για τη μετακίνηση των κατόχων δελτίων που έχει χορηγήσει η Α.Σ.Π.Ε..

Η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους ΚΤΕΛ θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα κάθε ΚΤΕΛ για το έτος 2018 βάσει τιμολογίων για κάθε ποσό ξεχωριστά που θα εκδώσει κάθε ΚΤΕΛ και τα οποία θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από την Π.Ο.Α.Υ.Σ. στη Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2018.

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.