Με μια σειρά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα του υπ. Μεταφορών, Θάνου Βούρδα, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική.

Έτσι, λοιπόν:

Για τη Δράση 2 με τίτλο: «Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added-value services)» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική συγκροτήθηκε ομάδα 13 μελών από διάφορες υπηρεσίες συναρμόδιων υπουργείων και οργανισμών. Το Έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

Για τη Δράση 6 με τίτλο: «Δημιουργία μεγάλων ολοκληρωμένων logistics clusters» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική συγκροτήθηκε 14μελής ομάδα εργασίας, το έργο της οποίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

Για τη Δράση 8 με τίτλο: «Διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω συμφωνιών με γειτονικές Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική η ομάδα είναι 9μελής και το έργο της ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

Για τη Δράση 20 με τίτλο: «Συμμόρφωση εταιρειών με διεθνή πρότυπα» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική η ομάδα είναι επίσης 9μελής και ομοίως το έργο της ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.

Για τη Δράση 15 με τίτλο: «Δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική συγκροτήθηκε 14μελής ομάδα εργασίας, το έργο της οποίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2019.