Νέες άδειες και πινακίδες ρυμουλκούμενων οχημάτων

Τρί, 03/12/2019 - 08:00

Σχετικά με την πρόσφατη υπ. απόφαση που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενων), διευκρινίζονται τα εξής:

Η ισχύς της παραπάνω απόφασης Γ9/46447/2397/2019 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2020. Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, επισημαίνονται τα εξής:

(α) Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης ή με άδειες κυκλοφορίας, υποχρεούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α.Γ9/46447/2397/2019.

(β) Άδειες κυκλοφορίας ελκομένων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως μέρος ενιαίου συρμού δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, μπορούν να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκομένων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α. Γ9/46447/2397/2019. Οι άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων αντικαθίστανται υποχρεωτικά με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκομένων οχημάτων, στις εξής περιπτώσεις:

(αα) εάν πρόκειται να εκδοθεί δεύτερη άδεια κυκλοφορίας ελκομένου βάσει του ίδιου έλκοντος ή

(ββ) εάν πρόκειται να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία του συρμού ή οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού ή

(γγ) εάν πρόκειται να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν αντικατάστασης οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι στο ΦΕΚ 2303/ Β/2019.