ΜΕΓΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ (Μέρος Α΄): Ρυμουλκούμενα 2020

Δευ, 01/06/2020 - 07:00
Τι τρέιλερ επιτρέπεται να «κοτσάρει» μονό όχημα (βαν, φορτηγό ή λεωφορείο) ή ένας τράκτορας (ελκυστήρας)

Με μια σειρά νόμων και αποφάσεων έχει ουσιαστικά επέλθει η πλήρης απελευθέρωση των τρέιλερ κάθε κατηγορίας βάρους, δημιουργώντας νέες συνθήκες στις μεταφορές. Σήμερα, μετά από 44 χρόνια, σχεδόν τίποτα δεν έχει απομείνει από τον νόμο 383/76 που καθόριζε το έργο και τη λειτουργία των ΦΔΧ, έχοντας, όμως, έντονα τα σημάδια του «προστατευτισμού» του Κλάδου των Αυτοκινητιστών, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη, δηλαδή με την απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών στη βάση του λεγόμενου ελεύθερου, υγιούς ανταγωνισμού.

Ένα από τα πρόσφατα νομοθετήματα προς την κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης των Μεταφορών είναι η απόφαση Γ9/46447/2397 του υπ. Υποδομών και Μεταφορών και η έναρξη της ισχύος της από την 1η του προσεχούς Νοέμβρη όπως ορίστηκε με εγκύκλιο της 13 Μαρτίου 2020.

Η εν λόγω απόφαση, με δυο λόγια απελευθερώνει την έλξη των ρυμουλκούμενων από ΔΧ και ΙΧ ρυμουλκά αυτοκίνητα και πλέον:

 • Τράκτορες και φορτηγά ΔΧ κοτσάρουν οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, αρκεί να έχει γι’ αυτό εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

 • Τράκτορες και φορτηγά ΦΙΧ κοτσάρουν όσα ρυμουλκούμενα χρειάζεται η επιχείρηση, αρκεί αυτά (τα ρυμουλκούμενα) να διαθέτουν άδεια ανεξάρτητου ρυμουλκούμενου οχήματος. Ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου, που έλκει, πρέπει να είναι η ίδια επιχείρηση.

 • Άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων που εκδόθηκαν ως μέρος ενιαίου συρμού ΔΧ ή ΦΙΧ, μπορούν τώρα να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων.

 • Εννοείται ότι για τη ζεύξη πρέπει να πληρούνται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα παραπάνω, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Για την πληρέστερη, μάλιστα, κατανόηση του περιεχομένου της απόφασης παραθέτουμε και τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για τη νομιμότητα της έλξης, ώστε οι αναγνώστες μας να γνωρίζουν «τι κοτσάρει τι», με ποιες προϋποθέσεις και κανόνες ασφάλειας. Όπως αναφέρθηκε, μετά από τροποποίηση της σχετικής απόφασης ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου 2020 για την έναρξη ισχύος της Γ9/46447/2397 απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι όροι χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, καθώς και οι προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενων). Σύμφωνα με την απόφαση για τα ρυμουλκούμενα οχήματα εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα ΙΧ και άλλα.

Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός μέσω των εξής δικαιολογητικών:

Για καινούργια οχήματα:

αα) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

ββ) δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γγ) δελτίου κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δδ) πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2112/Β/2009 και ΦΕΚ 2840/Β/2009) που αφορά στην έγκριση ΕΚ τύπου, έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένη έγκριση οχημάτων.

Για μεταχειρισμένα οχήματα:

αα) άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 13700/1978 (ΦΕΚ Β΄401) ή

ββ) ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο.

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενα) συντάσσεται, κατόπιν ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ειδικό απογραφικό δελτίο ελκόμενου οχήματος. Τα απογραφικά δελτία εκδίδονται κατ' αναλογία με τα απογραφικά δελτία φορτηγών αυτοκινήτων. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

Α) Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης

ββ) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γγ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

Β) Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

αα) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος.

Γ) Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

αα) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

ββ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

Σημείωση: Για έκδοση άδειας μεταχειρισμένου μικρού τρέιλερ, βλέπε πιο κάτω στο κεφάλαιο «Έλξη ελαφρών τρέιλερ».

Νομιμότητα έλξης ρυμουλκούμενων

Τι τρέιλερ επιτρέπεται να «κοτσάρει» μονό όχημα (βαν, φορτηγό ή λεωφορείο) ή ένας τράκτορας (ελκυστήρας)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε όχημα κατηγορίας Μ και Ν, δηλαδή μεταφοράς επιβατών (Μ) ή μεταφοράς εμπορευμάτων (Ν) επιτρέπεται να έλκει οχήματα κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενα). Για να είναι, ωστόσο, νόμιμος ο συνδυασμός που προκύπτει, πρέπει αφενός να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και αφετέρου να γνωρίζουμε «τι κοτσάρει τι», σύμφωνα με τις κατηγορίες των οχημάτων.

Για να γίνει αυτό κατανοητό σε όλους, παραθέτουμε στη συνέχεια την επεξήγηση όλων των αναφερόμενων κατηγοριών τόσο των οχημάτων έλξης, όσο και των ρυμουλκούμενων. Παραθέτουμε, επίσης, τη βασική ορολογία των μαζών, ώστε να γίνεται κατανοητό για ποια βάρη ρυμουλκούμενου αναφέρεται ο νομοθέτης.

Μάζα τράκτορα και επικαθήμενου

Στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος που έχει σχεδιαστεί, ώστε να είναι ζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο, η μάζα που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του οχήματος είναι η μάζα του έλκοντος οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας, προσαυξημένη με τη μάζα που αντιστοιχεί στο μέγιστο στατικό κατακόρυφο φορτίο που μεταφέρεται στο έλκον όχημα από το ημιρυμουλκούμενο ή κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο και, κατά περίπτωση, με τη μέγιστη μάζα του φορτίου του ίδιου του έλκοντος οχήματος.

Στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου (επικαθήμενου), η μέγιστη μάζα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του ρυμουλκούμενου αντιστοιχεί στο στατικό κατακόρυφο φορτίο που μεταφέρεται στο έδαφος από τον άξονα ή τους άξονες του ημιρυμουλκούμενου, όταν είναι συζευγμένο με το ρυμουλκό όχημα και φέρει το μέγιστο φορτίο του.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΩΝ:

 • «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

 • «Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ)»: η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα φορτωμένου συνδυασμού οχημάτων σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης.

 • «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (0I1R)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης έλκοντος οχήματος.

 • «Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου (ΦΠρ)»: το μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκουμένου.

Κανόνες έλξης

Μετά τις προηγούμενες απαραίτητες επεξηγήσεις, ας δούμε τώρα τους κανόνες έλξης των ρυμουλκούμενων (Ο).

1. Επιτρέπεται η έλξη οχημάτων κατηγορίας Ο από οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και η κυκλοφορία τους ως συνδυασμός οχημάτων εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

α) Τα οχήματα που συγκροτούν τον συνδυασμό είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας.

β) Επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1, λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και ελαφρά φορτηγά οχήματα κατηγορίας Ν1 έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα (συρόμενα), των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2.

γ) Φορτηγά οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 έλκουν μόνο ρυμουλκούμενα (συρόμενα), όλων των υποκατηγοριών Ο.

δ) Ρυμουλκά οχήματα (ελκυστήρες) κατηγορίας Ν2 και Ν3 μπορούν να έλκουν μόνο ημιρυμουλκούμενα (επικαθήμενα) των υποκατηγοριών Ο2, Ο3 και Ο4.

Τεχνικές προϋποθέσεις έλξης

ε) Αναφορικά με την τροχοπέδηση των οχημάτων κατηγορίας Ο καθώς και των συνδυασμών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 56 και 57 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) αντίστοιχα.

2. Προκειμένου να επιτραπεί η κυκλοφορία των κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενων συνδυασμών οχημάτων πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι τεχνικές προϋποθέσεις:

α) Για ρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στα πεδία (Ο.1) και (Ο.2) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου οχήματος, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του. ΤΜέλκον ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για ρυμουλκούμενα οχήματα Επιπροσθέτως, ισχύουν τα παρακάτω κατά περίπτωση:

α) Για ημιρυμουλκούμενα οχήματα: η μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έλξης (ΤΜ) που αναγράφεται στο πεδίο (Ο.1) της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκού συν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως (ΦΠΡί), το οποίο αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του, είναι μεγαλύτερο ή ίσο της ΜΑΜΦΟ του ημιρυμουλκούμενου οχήματος, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας του. ΤΜρυμουλκό + ΦΠR ≥ ΜΑΜΦΟημιρυμουλκούμενο για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

β) Το Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο επί της πλάκας επικαθίσεως του ρυμουλκού οχήματος (cpnR), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον πείρο του ημιρυμουλκούμενου (ΦΠρ), το οποίο και αναγράφεται στο πεδίο (18) της άδειας κυκλοφορίας του τελευταίου. ΦΠR > ΦΠρ για αρθρωτά οχήματα

γ) Η Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΣ), η οποία και αναγράφεται στο πεδίο (F.3) της άδειας κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος, είναι μικρότερη ή τουλάχιστον ίση προς τη Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα φορτίου του συνδυασμού (MC). ΜΑΜΦΣ ≤MC για συνδυασμούς οχημάτων

δ) Η Μέγιστη επιτρεπόμενη ρυμουλκούμενη μάζα (ER) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τιμές (0.1) και (0.2) που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν.

 Κανόνες έλξης σε σχέση με τις διαστάσεις των οχημάτων και τις αποστάσεις των αξόνων

Οι κανόνες έλξης δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα βάρη, αλλά και με τις διαστάσεις, περιορίζοντας έτσι το μήκος του συνδυασμού είτε πρόκειται για αρθρωτό είτε για συρόμενο. Τεχνικές προϋποθέσεις ορίζονται, επίσης, και για τη δυνατότητα ενός συνδυασμού να πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή.

Έτσι, λοιπόν:

1. Κάθε όχημα με κινητήρα ή συνδυασμός οχημάτων που κινείται, πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή που να ορίζεται από εξωτερική ακτίνα 12,50 m και από εσωτερική ακτίνα 5,30 m. Στο γράφημα που παραθέτουμε, βλέπουμε ποια είναι η εξωτερική ακτίνα της διαδρομής και ποια είναι η εσωτερική.

Προκειμένου, μάλιστα, να προσδιοριστούν σωστά, ορίζεται και η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο συνδυασμός εισερχόμενος στον κύκλο.

2. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πείρου ζεύξης και του οπίσθιου άκρου του ημιρυμουλκούμενου ορίζεται στα 12,00 m.

3. Η μέγιστη απόσταση μετρουμένη παράλληλα προς τον διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από τον θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκούμενου του συνδυασμού, μείον την απόσταση μεταξύ του οπίσθιου άκρου του ρυμουλκού και του εμπρόσθιου άκρου του ρυμουλκουμένου ορίζεται στα 15,65 m.

4. Η μέγιστη απόσταση μετρουμένη παράλληλα προς τον διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από τον θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκουμένου του συνδυασμού ορίζεται στα 16.40 m. Μετά τις παραπάνω τεχνικές διευκρινίσεις παραθέτουμε στη συνέχεια τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των συνδυασμών:

Βασικοί κανόνες

1. Οδικοί Συρμοί (συρόμενα): Η απόσταση ανάμεσα στον πίσω άξονα ενός οχήματος με κινητήρα και στον μπροστινό άξονα ενός ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μέτρα.

2. Ημιρυμουλκούμενα (επικαθήμενα): Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πείρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του μπροστινού άκρου του ημιρυμουλκούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04 μέτρα.

Θέση σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενων

Η θέση σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενων οχημάτων (κατηγορία Ο) για μεταφορά εμπορευμάτων από φορτηγά Δημόσιας (ΦΔΧ) ή Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) είναι δυνατή εφόσον βρίσκεται ή τίθεται σε κυκλοφορία, στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος, έλκον όχημα κατάλληλο για την έλξη του. Η κυκλοφορία του έλκοντος χωρίς το ελκόμενο επιτρέπεται.

Είναι δυνατή η έλξη οποιουδήποτε ελκόμενου οχήματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης από έλκον ΔΧ στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

Ρυμουλκούμενα σε ΦΙΧ: Για τη θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX) εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του ελκόμενου οχήματος, στη θέση των παρατηρήσεων, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία.

Οι άδειες κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων επανεκδίδονται σε περίπτωση αντικατάστασης του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Επίσης, επιτρέπεται η προσάρτηση ρυμουλκούμενου οχήματος σε ΦΙΧ αυτοκίνητο εφόσον το επάγγελμα ή η επιχείρηση του προσώπου, την οποία το ΦΙΧ αυτοκίνητο εξυπηρετεί, απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκούμενου αυτού και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

Για το ρυμουλκούμενο που προσαρτάται εκδίδεται άδεια ανεξάρτητου ρυμουλκούμενου οχήματος. Η εισφορά που καταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το μικτό βάρος του ρυμουλκούμενου που προσαρτάται.

Ακόμη, Επιτρέπεται η κυκλοφορία συνδυασμών οχημάτων IX εφόσον: α) για τα ρυμουλκούμενα έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, β) ο κάτοχος των αδειών κυκλοφορίας των δύο οχημάτων είναι ίδιος και γ) πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη.

Νέες άδειες και πότε είναι υποχρεωτική η ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου

Άδειες κυκλοφορίας ελκόμενων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως μέρος ενιαίου συρμού Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης, δύναται να αντικατασταθούν με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Οι άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων αντικαθίστανται υποχρεωτικά με άδειες κυκλοφορίας ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων, εφόσον πρόκειται να εκδοθεί:

α) δεύτερη άδεια κυκλοφορίας ελκόμενου βάσει του ίδιου έλκοντος ή

β) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία του συρμού ή οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού ή

γ) νέα άδεια κυκλοφορίας κατόπιν αντικατάστασης οχήματος που αποτελεί μέρος του συρμού.

Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης, αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή αναδιπλώνεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για οχήματα που φέρουν διάταξη σύνδεσης εκ κατασκευής.

Επίσης, όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα (κατηγορίας Ο) ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με άδειες κυκλοφορίας ή ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών (από την έναρξη ισχύος της απόφασης Γ9/46447/2397), να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης.

Έλξη ρυμουλκούμενων σκαφών αναψυχής από φορτηγά ΙΧ

Ειδικά για την περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες φύλαξης και στάθμευσης σκαφών αναψυχής/λέμβων επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενων μεταφοράς σκαφών αναψυχής/λέμβων διαφορετικού κατόχου, με το ΦΙΧ της επιχείρησης με σκοπό την καθέλκυση και ανέλκυση των σκαφών/λέμβων και τη μεταφορά τους. Στην πραγματικότητα δηλαδή, έχουμε μεταφορά προς τρίτους με ΦΙΧ.

Έλξη ελαφρών τρέιλερ (01 και 02)

Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και Λεωφορεία αυτοκίνητα επιτρέπεται να έλκουν, υπό τους όρους της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και όσων ορίζονται παραπάνω (για τη σχέση βάρους του έλκοντος οχήματος και του ρυμουλκούμενου), ρυμουλκούμενα οχήματα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, όπως ορίζεται.

Επίσης, λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 επιτρέπεται να έλκουν ρυμουλκούμενα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για μεταφορά αποσκευών.

ΤΡΕΙΛΕΡ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΑ: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του φορτωμένου τρέιλερ – χωρίς φρένα- δεν μπορεί να ξεπερνά το μισό του απόβαρου του αυτοκινήτου στο οποίο προστίθεται και το βάρος του οδηγού (70 kg). Εδώ να διευκρινίσουμε ότι το απόβαρο του αυτοκινήτου είναι για τον νομοθέτη το αυτοκίνητο έτοιμο για πορεία, δηλαδή με συγκεκριμένες ποσότητες καυσίμου και υγρών, ρεζέρβα κ.λπ.

Επίσης: Το άθροισμα των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών του έλκοντος αυτοκινήτου και του τρέιλερ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.

Άδειες κυκλοφορίας - τέλος τα σημειώματα ρυμούλκησης

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ρύθμιση του άρθρου 9 της απόφασης 1 σύμφωνα με την οποία:

 • Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

 • Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς την προϋπόθεση το επάγγελμα ή η επιχείρηση την οποία το ΦΙΧ εξυπηρετεί να απαιτεί τη χρήση των κατωτέρω ρυμουλκούμενων, ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους να έλκουν:

α) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας 01) μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα,

β) ρυμουλκούμενα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τα 3500 χλγ. (οχήματα υποκατηγορίας 02) για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για μη εμπορική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου αυτού και τροχόσπιτα.

 • Η έλξη των ρυμουλκούμενων αυτών μπορεί να γίνεται και από ΦΙΧ που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου».

 • Για τη θέση σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενων (κατηγορίας Ο) ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, δεν απαιτείται η ύπαρξη έλκοντος οχήματος στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος.

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και συντάσσεται πρακτικό επιθεώρησης. (Σημείωση: Πρόκειται για τα τρέιλερ με μέγιστη μάζα μέχρι 750 κιλά (01) και από 750 μέχρι 3,5 τόνους (02).

Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση των παραπάνω ρυμουλκούμενων διαπιστωθούν ελλείψεις αναφορικά με τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα επί της άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία ή αναντιστοιχίες με τα αναγραφόμενα στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο τεχνικό υπόμνημα, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται με υπολογισμούς αντοχής του πλαισίου, του συστήματος πέδησης και άλλων εξαρτημάτων κατά περίπτωση. Για τα οχήματα αυτά διενεργείται εκ νέου επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Απαιτήσεις συστήματος ζεύξης

Αναφορικά με τη διάταξη σύνδεσης ισχύουν τα κάτωθι:

α) Η όλη διάταξη συνδέσεων του ελκομένου μετά του έλκοντος οχήματος είναι επαρκούς αντοχής.

β) Οι σύνδεσμοι διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει τη σύνδεση είτε αυτόματα είτε με κατάλληλο ευχερή χειρισμό ώστε να αποκλείεται η αθέλητη αποσύνδεση,

γ) Η σύνδεση μεταξύ ελκομένου και έλκοντος πρέπει να εξασφαλίζει απαραίτητα σύνδεση άκαμπτη, κατά την οριζόντια έννοια, με τον πλησιέστερο προς το έλκον όχημα άξονα του ελκομένου.

δ) Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 η διάταξη σύνδεσης πρέπει να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται, όταν κατά την κυκλοφορία τους δεν προσαρτάται σε αυτά ρυμουλκούμενο όχημα. Αν ο κοτσαδόρος είναι σταθερά συγκολλημένος (π.χ. με πριτσίνια), διάβασε την περίπτωση γ στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.

ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΕ ΦΡΕΝΑ:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του τρέιλερ δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το απόβαρο του έλκοντος αυτοκινήτου, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

ΕΛΞΗ ΤΡΕΙΛΕΡ από οχήματα ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (G): Αν κοτσάρουμε τρέιλερ κατηγορίας Ο1 (μέχρι 750 κιλά) με φρένα σε αυτοκίνητο παντός εδάφους (π.χ. 4x4), τότε η ΜΑΜΦΟ του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1,5πλάσιου της ΜΑΜΦΟ του τρέιλερ. Το ίδιο ισχύει, αν κοτσάρουμε τρέιλερ Ο2 (από 750 μέχρι 3.500 κιλά) σε αυτοκίνητα MIG ή NIG (βλέπε επεξήγηση πιο κάτω).

ΈΛΞΗ ΦΟΡΤΩΜΈΝΩΝ ΤΡΈΙΛΕΡ από ΆΦΟΡΤΑ ΦΟΡΤΗΓΆ δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του τρέιλερ είναι μικρότερο ή το πολύ ίσο προς το απόβαρο του έλκοντος αυτοκινήτου, όπως αυτό αναγράφεταιστην άδεια κυκλοφορίας του.

Έλξη ρυμουλκούμενων σύμφωνα «με το γράμμα του νόμου»

Για προσάρτηση (κοτσάρισμα) ρυμουλκούμενων κατηγορίας Ο1 χωρίς σύστημα πέδησης, (πεδίο (Ο.2) της άδειας κυκλοφορίας του), σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, το ήμισυ της μάζας σε τάξη πορείας του έλκοντος οχήματος (AR), (πεδίο (G) της άδειας κυκλοφορίας για τα Ν1), είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με τη ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου. 0,5* AR ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για 01 χωρίς πέδηση σε Μ1, Ν1 ββ) Για προσάρτηση ρυμουλκούμενων των κατηγοριών 01 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, η ΜΑΜΦΟ του έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, είναι μεγαλύτερη ή ίση της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού. ΜΑΜΦΟέλκον ≥ ΜΑΜΦΟελκόμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε Μ1, Ν1

γγ) Για προσάρτηση ρυμουλκούμενων των κατηγοριών Ο1 με σύστημα πέδησης και Ο2 σε οχήματα παντός εδάφους των κατηγοριών M1G και N1G, η ΜΑΜΦΟ του έλκοντος οχήματος, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας, είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1,5πλάσιου της ΜΑΜΦΟ του ρυμουλκούμενου, πεδίο (F.2) της άδειας κυκλοφορίας αυτού. ΜΑΜΦΟέλκον ≥ 1,5*ΜΑΜΦΟελκόμενο για Ο1 με πέδηση και Ο2 σε M1G, N1G

Οχήματα παντός εδάφους (σύμβολο G): Τα οχήματα της κατηγορίας Ν μέγιστης μάζας το πολύ 2 τόνων και τα οχήματα της κατηγορίας Μ θεωρούνται οχήματα παντός εδάφους, εάν διαθέτουν τουλάχιστον έναν εμπρόσθιο άξονα και τουλάχιστον έναν οπίσθιο άξονα που να είναι ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με δυνατότητα αποσύμπλεξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον έναν από τους δύο άξονες. Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να ανέλθουν πρανή κλίσεως 30% υπολογισμένης για το μεμονωμένο όχημα. Και ακόμη, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον πέντε από τις ακόλουθες έξι απαιτήσεις: Η γωνία προσέγγισης να είναι τουλάχιστον 25 μοίρες. Η γωνία φυγής να είναι τουλάχιστον 20 μοίρες. Η γωνία κεκλιμένου επιπέδου να είναι τουλάχιστον 20 μοίρες. Ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος άξονας να απέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm. Το τμήμα μεταξύ των αξόνων να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 200 mm.

Ζεύξη Βαρέων Ρυμουλκούμενων, ασφάλεια και χρήσιμες πληροφορίες

Από τη στιγμή που ο οδηγός θα κοτσάρει ένα ρυμουλκούμενο, συρόμενο ή επικαθήμενο, η συμπεριφορά του αυτοκινήτου μεταβάλλεται σημαντικά και η οδήγηση απαιτεί αυξημένη προσοχή και επαγγελματισμό. Άλλες φυσικές δυνάμεις και άλλα φορτία έρχονται να επενεργήσουν πάνω στο βαν, στο μονό φορτηγό ή στον τράκτορα που δέχτηκε το ρυμουλκούμενο και να επηρεάσουν την ασφαλή κίνησή του.

Όλα, βέβαια, έχουν μελετηθεί προσεκτικά, έχουν εξεταστεί και δοκιμαστεί διαχρονικά από τις ειδικές επιτροπές των μηχανολόγων μηχανικών, των ειδικευμένων στη μηχανολογία των οχημάτων, οι οποίοι εισηγήθηκαν κανόνες ζεύξης προς τις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Ε. στη βάση των οποίων προσαρμόστηκαν οι εθνικές νομοθεσίες και πλέον ισχύουν ως εγκρίσεις τύπου με σκοπό, όπως αναφέρθηκε, την ασφάλεια του συνδυασμού ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου.

Το όλο πλέγμα των διατάξεων που αφορά στα βάρη και στις διαστάσεις των ρυμουλκούμενων και των συνδυασμών οχημάτων, αρθρωτών ή συρόμενων βασίζεται στην κοινοτική οδηγία 96/53/ΕΚ (Ιούλιος 1996) με σκοπό να αποτραπούν ανισότητες στον τομέα του ανταγωνισμού στις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, να τηρούνται όλοι οι μηχανολογικοί κανόνες και οι νόμοι της φυσικής για την ασφάλεια αυτών των οχημάτων κατά την κίνησή τους, να μην προκαλούνται φθορές στο οδόστρωμα λόγω υπερφόρτωσης αξόνων, αλλά και να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις κυριότερες φυσικές δυνάμεις και τα φορτία που επενεργούν στα συζευγμένα οχήματα, καθώς και τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη ζεύξη και τους οποίους δεν πρέπει να αγνοούμε.

Δυνάμεις και καταπονήσεις

Στο όχημα επενεργούν στατικά και δυναμικά φορτία. Οι στατικέs φορτίσειs οφείλονται στη μάζα του οχήματοs και στο ωφέλιμο φορτίο και είναι οι μοναδικέs φορτίσειs, όταν το όχημα δεν κινείται. Οι δυναμικέs φορτίσειs οφείλονται στην επίδραση του περιβάλλοντος κατά την κίνηση του οχήματοs και προέρχονται από το οδόστρωμα, τις αεροδυναμικέs καταπονήσειs και τις δυνάμειs αδρανείαs.

Όλες οι φορτίσειs του οχήματοs μεταφέρονται μέσω των ελαστικών στο έδαφοs. Προs αποφυγή υψηλών καταπονήσεων στο πλαίσιο από την υπερκατασκευή, χρησιμοποιείται συνήθωs βοηθητικό πλαίσιο, του οποίου οι κύριεs διαμήκεις δοκοί εφάπτονται στις αντίστοιχεs δοκούs του πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό διανέμονται τα φορτία τηs υπερκατασκευήs ομαλότερα σε μεγαλύτερο μήκοs πλαισίου, δηλ. ελαττώνονται οι τάσειs. Αντίστοιχα ελαττώνονται οι κραδασμοί από το έδαφοs που μεταφέρονται στην υπερκατασκευή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τοποθέτηση βοηθητικού πλαισίου σε ρυμουλκό (ελκυστήρα) στην περιοχή τηs πλάκαs επικαθήσεωs και σε γερανοφόρο όχημα στην περιοχή τοποθετήσεωs του γερανού, όπου προφανώs υπάρχουν μεγάλεs καταπονήσειs.

Κατά τη δυναμική φόρτιση, οι κύριες τάσεις στο πλαίσιο είναι στρεπτικές και οφείλονται στην επίδραση των ανωμαλιών του οδοστρώματος, όταν αναγκάζουν τουλάχιστον ένα τροχό να κινηθεί κατακόρυφα. Το μέγεθος αυτών εξαρτάται κυρίως από το ύψος / βάθος του εμποδίου και από την ταχύτητα του οχήματος. Τα δυναμικά φορτία προκαλούν επιπλέον κόπωση του υλικού και των στοιχείων που καταπονούνται σε αυτά, γεγονός που μειώνει τη διάρκεια καλής λειτουργίας του οχήματος.

Στα μεμονωμένα οχήματα με μεγάλο μήκοs και στα συρόμενα / επικαθήμενα δίνεται μεγαλύτερη προσοχή κατά τη κίνηση σε στροφή, όπου αναπτύσσονται πλευρικέs δυνάμειs. Αυτέs είναι μεγαλύτερεs σε υψηλές ταχύτητεs, με φορτωμένο όχημα και σε στροφέs με μικρή ακτίνα (κλειστέs στροφές). Τα φορτία αυτά καταπονούν ιδιαίτερα τις εγκάρσιεs δοκούs των πλαισίων.

Προσοχή δίνεται, επίσης, για τον ίδιο λόγο στη σωστή τοποθέτηση του πείρου ρυμούλκησης στο πλαίσιο του ρυμουλκού, καθ’ όσον μεταφέρει πλευρικά φορτία στον πίσω πρόβολο του ρυμουλκού. Ο πείρος ρυμούλκησης καταπονείται, επίσης, με διαμήκη και κατακόρυφα φορτία.

Ο μηχανισμός ζεύξης για τη ρυμούλκηση καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα σύνολο φορτίων που είναι διαφορετικά στο συρόμενο και στο επικαθήμενο. Ο κοτσαδόρος τύπου σιαγόνας παραλαμβάνει μόνο ακτινικά φορτία, ενώ το πέταλο παραλαμβάνει ακτινικά και αξονικά φορτία.

Το σημείο ζεύξης είναι το σημείο που κουμπώνει το εξάρτημα του έλκοντος οχήματος με το εξάρτημα του ρυμουλκούμενου (σημείο συναρμογής ζεύξης). Το σημείο ζεύξης έχει τη δική του μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα, όπου

α. στην περίπτωση του έλκοντος οχήματος, η μάζα που αντιστοιχεί στο μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο στο σημείο ζεύξης (τιμή «S» ή «U») έλκοντος οχήματος, με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της ζεύξης και του έλκοντος οχήματος

β. στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου, κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου με άκαμπτη ράβδο έλξης, η μάζα που αντιστοιχεί στο μέγιστο αποδεκτό στατικό κατακόρυφο φορτίο (τιμή «S» ή «U») το οποίο πρέπει να μεταβιβάζεται από το ρυμουλκούμενο στο σημείο ζεύξης, με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της ζεύξης και του έλκοντος οχήματος.

Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να ορίσει τη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα στο σημείο (στα σημεία) ζεύξης, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζεύξης που είναι τοποθετημένα ή είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στο όχημα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα βάρη του συνδυασμού, αλλά και τις δυνάμεις που επενεργούν, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Βάρη βαρέων

Ρυμουλκούμενων Α. Επικαθήμενα, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, κοτσαρισμένα πάνω σε τράκτορες με τον συνολικό αριθμό αξόνων συνδυασμού να είναι 5 ή 6 άξονες, τότε:

 • Μέγιστο βάρος διαξονικών επικαθήμενων: 31 τόνοι

 • Μέγιστο βάρος τριαξονικών επικαθήμενων: 34 τόνοι

 • Στην περίπτωση συνδυασμού αρθρωτού με 3 συνολικά άξονες, δηλαδή με μονοαξονικό τρέιλερ, το μέγιστο βάρος του συνδυασμού είναι 29 τόνοι.

Β. Συρόμενα:

 • Μονοαξονικά: 10 τόνοι

 • Διαξονικά: 19 τόνοι

 • Τριαξονικά: 26 τόνοι

 • Τετραξονικά: 30 τόνοι

Τα βάρη που αναγράφονται στις άδειες κυκλοφορίας

Άδεια τράκτορα:

 • Στο πεδίο 0.1 αναγράφεται η μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα (ελκτική ικανότητα).

 • Στο πεδίο 18 αναγράφεται η μέγιστη φόρτιση στην πλάκα επικαθήσεως (πέταλο) του τράκτορα.

Άδεια φορτηγού: Στο πεδίο 0.1 αναγράφεται η μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα (ελκτική ικανότητα).

Άδεια επικαθήμενου: Στο πεδίο 18 αναγράφεται η μέγιστη φόρτιση στον πείρο του επικαθήμενου.

Σημείωση α: Επειδή όσοι εκτελούν διεθνείς μεταφορές εκτελούν και εθνικές με την ίδια άδεια, στο πεδίο F.2 της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου συμπληρώνεται η ΜΑΜΦΟ σύμφωνα με τα όρια για τις εθνικές μεταφορές.

Σημείωση β: Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του οχήματος από τις υπηρεσίες Μεταφορών διαπιστωθεί πως οι τεχνικές δυνατότητες του αυτοκινήτου ή του ρυμουλκούμενου είναι σύμφωνα με τον κατασκευαστή χαμηλότερες των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων, τότε τα μέγιστα μικτά βάρη θα περιορίζονται προς τα κάτω, ώστε να μην ξεπερνούν τα τεχνικά βάρη.

Οριακές φορτίσεις

Προϋπόθεση για να ισχύουν τα μικτά βάρη των ρυμουλκούμενων, επικαθήμενων/ συρόμενων, καθώς και των μικτών βαρών των συνδυασμών που συγκροτούν, είναι να μην παραβιάζονται οι επιμέρους οριακές φορτίσεις των οχημάτων είτε αυτά είναι αυτοκίνητα (ελκυστήρες) είτε ρυμουλκούμενα.

Επομένως, τα αναφερόμενα μικτά βάρη των συνδυασμών (δεξιά σελίδα) ισχύουν τηρουμένων των παρακάτω οριακών φορτίσεων, που έχουν να κάνουν με τις φορτίσεις των αξόνων, αλλά και τη μεταξύ τους απόσταση.

Μικτά βάρη Συνδυασμών

Σημείωση: Αναγραφόμενα χαμηλότερα μικτά βάρη στην άδεια κυκλοφορίας (π.χ. 36 τόνοι ή 38 τόνοι) είναι αυτά που ισχύουν. Για την αύξησή τους πρέπει να συντρέχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα οριακά βάρη των αξόνων.

Επιπλέον επιτρεπτά βάρη αυτοκινήτων λόγω εναλλακτικών καυσίμων

 • Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 18 τόνων για τα διαξονικά αυτοκίνητα (τράκτορες ή μονά φορτηγά) αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την εναλλακτική τεχνολογία των καυσίμων με ανώτατο όριο τον 1 τόνο.

 • Στα τριαξονικά αυτοκίνητα (τράκτορες ή μονά φορτηγά) το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 25 τόνων (ή 26 τόνων*) αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων με ανώτατο όριο τον 1 τόνο.

(*Τα τριαξονικά φτάνουν στους 25 τόνους, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αεροανάρτηση (φούσκες) ή άλλη ανάρτηση που αναγνωρίζεται ισοδύναμη της φουσκάτης μέσα στην Ε.Ε. ή όταν κάθε άξονας κίνησης είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος του κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους).

Σημείωση: Το πρόσθετο βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία του εναλλακτικού καυσίμου ορίζεται βάσει της τεκμηρίωσης που παρέχει ο κατασκευαστής και επαληθεύεται από την τεχνική υπηρεσία του υπ. Μεταφορών. 

Μανώλης Αγριμανάκης